AKTUELNI IZVEŠTAJ O SKRININGU KARCINOMA DOJKE EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA MIDŽING DOJKE (EUSOBI) I 30 NACIONALNIH TELA ZA RADIOLOGIJU DOJKE

AKTUELNI IZVEŠTAJ O SKRININGU KARCINOMA DOJKE EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA MIDŽING DOJKE (EUSOBI) I 30 NACIONALNIH TELA ZA RADIOLOGIJU DOJKE IZ AUSTRIJE, BELGIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, BUGARSKE, HRVATSKE, ČEŠKE, DANSKE, ESTONIJE, FINSKE, FRANCUSKE, NEMAČKE, GRČKE, MAĐARSKE, ISLANDA, IRSKE, ITALIJE, IZRAELA, LITVANIJE, MOLDAVIJE, HOLANDIJE, NORVEŠKE, POLJSKE, PORTUGALA, RUMUNIJE, SRBIJE, SLOVAČKE, ŠPANIJE, ŠVEDSKE, ŠVAJCARSKE I TURSKE

SAŽETAK

EUSOBI i 30 nacionalnih tela za radiologiju dojke podržavaju mamografiju kao metod populacionog skrininga, sa dokazanom redukcijom stope mortaliteta od raka dojke (BC) i uticajem na terapijski tok. Prema Internacionalnoj Agenciji za Istraživanje Karcinoma, redukcija stope mortaliteta je 40% za žene od 50-69 godina života, koje prihvate poziv, dok je mogućnost lažno-pozitivnog rezultata iglene biopsije <1% u jednom ciklusu, a overdijagnosze samo 1<10% u 20-godišnjem periodu. Redukcija stope mortaliteta je uočena i u grupama žena starosti 40-49 i 70-74 godina, iako su podaci „limitirani“. Tako, prvo preporučujemo skrining  žena sa prosečnim rizikom uzrasta 50-69 godina na dve godine, produženje do 73 ili 75 godina, na dve godine, je drugi prioritet, dok je treći prioritet proširenje na žene uzrasta od 40-45 do 49 jednom godišnje. Skrining termografijom ili drugim optičkim metodama kao alternativa mamografiji treba napustiti. Preferenca se daje populacionom skrining programu na teritorijalnoj bazi, u formi dvostrukog čitanja. Usvajanje digitalne mamografije (ne film-ekran mamografije niti kompjuterizovane radiografije sa fosfornim pločama) je prioritet, jer poboljšava senzitivnost u žlezdanim dojkama. Radiolozi koji su prošli obuku za skrining treba da budu uključeni u program. Digitalna tomosinteza dojki je na putu da postane „rutinska mamografija“ u skriningu u budućnosti. Jasno definisani putevi za žene sa visokim rizikom koji uključuju MRI dojke su preporučeni od strane internacionalnih vodiča.

Ključne tačke

 • EUSOBI i 30 nacionalnih tela za radiologiju dojke podržavaju skrining mamografiju
 • prvi prioritet je dvostruko očitavana mamografija na dve godine kod žena uzrasta 50-69 godina
 • produženje na uzrast do 73-75 i od 40-45 do 49 godina se takođe ohrabruje
 • treba da se koristi digitalna mamografija (ne film-ekran ni kompjuterizvana radiografija)
 • digitalna tomosinteza treba da postane „rutinska mamografija“ za skrining u budućnosti

Ključne reči karcinom dojke, populacioni skrining, digitalna mamografija, digitalna tomosinteza (DT), stopa ponovnog pozivanja

Karcinom dojke kao veliki zdravstveni problem i uloga mamografije u ranoj dijagnostici

Širom sveta, BC ostaje značajan problem u javnom zdravlju, sa povećavanjem broja novootkrivenih slučajeva i smrti koji se uočavaju kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju, a samo se delom mogu pripisati opštem starenju populacije. U 28 zemalja Evropske unije, 2012. godine bilo je 361.608 novih slučajeva BC, dok je 2015. taj broj procenjen na 373.733 (+3.4%); broj smrtnih slučajeva je bio 91.585 i 95.357 u istim godinama (+4.1%) (1). Nisu uočene značajne razlike u ovim trendovima među evropskim zemljama.

Uprkos limitima metode u smislu senzitivnosti i specifičnosti, mamografija ostaje metoda izbora za populacioni skrining sa pokazanom efikasnošću u redukciji stopa mortaliteta i vođenju konzervativnog tretmana karcinoma dojke, kao što je već rečeno u EUSOBIju (2). Stadijum tumora u momentu dijagnoze i dalje signifikantno utiče na ukupno preživljavanje, čak i u eri savremene efikasne sistemske terapije. Tako, rana dijagnostika ostaje od krucijalnog značaja. Ovaj princip je nedavno potvrđen i u nedavnom interesantnom istraživanju Holandskog registra karcinoma, koji je ispitivao više od 170.000 pacijentkinja sa BC. Deo pacijenata koji prima neoadjuvantnu/adjuvantnu sistemsku hemioterapiju je porastao sa 53% u periodu 1995-2005, na 60% u periodu 2006-2012. Međutim, u periodu 2006-2012 moratlitet od velikih tumora je ostao viši u odnosu na manje tumore, signifikantno u poređenju T1c i T1a stadijuma, i nezavisno od nodalnog statusa (3).

Dokazi koji su na strani skrining mamografiji su nedavno sumirani od strane Internacionalne agencije za istraživanje karcinoma (International Agency for Research on Cancer, IARC) (14). Na osnovu randomizovanih kontrolisanih studija, redukcija u stopi mortaliteta od BC zahvaljujući skrining mamografiji je potvrđena kod žena između 50 i 69 godina života. U 20 kohortnih i 20 studija kontrole slučaja, prosečna redukcija u stopi mortaliteta od BC je 40% za žene između 50 i 69 godina, koje se odazivaju na skrining i 23% kada se uključe one koje se ne odazivaju, što pokazuje i socijalni efekat politike skrininga. U kohortnim studijama, redukcija mortaliteta je procenjena i za žene od 40-49 i 70-74 godine života, iako su podaci označeni kao „limitirani“. Dostupni podaci nisu omogućili IARC da definiše optimalni interval za skrinig. Međutim, možemo smatrati da je većina evropskih zemalja za opciju skrininga žena od 50-69 godina, na dve godine. Kada se pozovu žene od 40-49 godina života, poželjno je snimanje na godinu dana, uzimajući u obzir potencijalni brži rast BC i nižu senzitivnost mamografije usled povećanog denziteta dojki.

Prosečni kumulativni rizik od lažno-pozitivnog ponovnog pozivanja u organizovanim skrining programima je procenjen od strane IARC radne grupe na oko 20% za žene uzrasta 50-69 godina koje se snime 10 puta za 20 godina, dok je lažno pozitivan nalaz na iglenoj biopsiji bio manji od 1% po ciklusu (4). Takođe, treba primetiti da skrining mamografija omogućava sniženje gradusa na kliničko-patološkom ispitivanju i sniženje potrebe za davanjem lokoregionalne i adjuvantne terapije (5-8).

Što se tiče overdijagnostike (stope BC-ova dijagnostikovanih na skriningu koji su na drugi način neuočeni tokom života pacijentkinje), IARC radna grupa je prihvatile procene date od strane Euroskrin radne grupe (9), a koje su oko 6.5% (od 1-10%), izračunate na osnovu razlike u kumulativnoj verovatnoći dijagnoze BC među ženama koje dobiju i onih koje ne dobiju skrining mamografiju, uzimajući u obzir vodeće vreme i podležuću rastuću incidencu. Ako se ovi faktori pažljivo razmotre, slična procena overdijagnostike (4-11%) se dobija i iz randomizovanih kontrolisanih studija (4). Dok preterana detekcija (kao rezultat specifične akcije radiologa dojke koji određenu leziju procenjuje kao suspektnu) treba da bude razlikovana od overdijagnostike (i takođe implicira krucijalnu ulogu patologa) (10), dalji napori se moraju uložiti u sniženje najznačajnijih negativnih posledica overdijagnostike, odnosno preterane terapije.

Rizik od zračenjem-izazvanog karcinoma dojke

Zračenjem-izazvani karcinom dojke od mamografije je procenjen na osnovu modela koji je sadržavao različite faktore. U grupi 50-69 godina, uzimajući u obzir latentno vreme od 10 godina i dozu od 2.5mGy po ciklusu skrininga, rizik zračenjem-izazvanog BC je procenjen na 1 u 100.000 žena u skriningu. Rizik od zračenjem-indukovanog BC usled skrining mamografije je makar 100 puta niži od mogućnosti da se izbegne smrt od BC (4). Kada uzmemo u obzir redukciju stope mortaliteta od 43%, skrining mamografija na dve godine u 100.000 žena spase 350 života (11). U grupi žena od 40-49 godina, problem radijacionog efekta se mora pažljivije razmotriti i zavisi od procenjene magnitude zračenjem-izazvanog BC. Značajno je napomenuti da će većina ovakvih karcinoma biti izlečena (12). 

Modeli skrininga

Na osnovu dostupnih podataka, EUSOBI i gore spomenuta nacionalna tela za radiologiju dojke snažno podržavaju skrining mamografiju ženske populacije sa prosečnim rizikom od BC, tipično uzrasta od 50-69 godina života; produženje ovog obuhvata na 73-75 godina, uz snimanje na dve godine, je drugi prioritet. Produženje na uzrast od 40 ili 45-49 sa snimanjem jednom godišnje se može razmatrati kao treći prioritet, od zemlje do zemlje. Izbor starosnih grupa i interval skrininga treba adaptirati prema nacionalnoj demografiji i lokalnom prioritetu. Značajno je reći da ova udruženja ne opravdavaju upotrebu skrining metoda kao što je termografija ili druge optičke imidžing metode kao alternativa mamografiji (13). Štaviše, ova udruženja takođe ne opravdavaju korišćenje ultrazvuka kao primarne metode za skrining u asimptomatskih evropskih žena sa prosečnim rizikom od BC.

Prednost treba dati populacionom skriningu na regionalnoj/nacionalnoj osnovi sa dvostrukim očitavanjem, pre nego spontanom mamografskom skriningu sa jednostrukim čitanjem, uzimajući u obzir prednosti prve opcije u smislu više specifičnoti i pozitivne prediktivne vrednosti (14, 15), niže cene koštanja, kao i strukturisane kontrole kvaliteta i centralnog raspolaganja podacima. Ovaj koncept je snažno podržan i od IARC radne grupe u gore pomenutom članku (4).

U širem kontekstu, EUSOBI i gore pomenuta nacionalna tela za radiologiju dojke su svesni otvorene debate u drugim aspektima, kao što je ona u Sjedinjenim državama, gde Udruženje za imidžing dojke i Američki koledž za radiologiju podržavaju godišnji skrining žena od 40 godina i informišu žene o prednostima rane dijagnostike BC (16). Skorašnje preporuke Američkog udruženja za karcinom (17) se mogu smatrati referentnim za Sjedinjene države: (1) redovna skrining mamografija od 45-godine života (snažna preporuka); (2) godišnja skrining mamografija za žene 45-55 godina (kvalifikovana preporuka); (3) od 55 godina, prelazak na dvogodišnji režim ili nastavak godišnjeg pregleda (kvalifikovana preporuka); (4) mogućnost za godišnji skrining žena od 40-44 godine (kvalifikovana preporuka); (5) kontuniran skrining dok god je ukupno zdravlje žene dobro i imaju očekivanu dužinu životu >10 godina (kvalifikovana preporuka) i (6) ne preporučuje se skrining klinički pregled dojki ni u jednom uzrastu (kvalifikovana preporuka).

Denzitet dojki

EUSOBI i gore nabrojana nacionalna tela za radiologiju dojke su svesna efekta maskiranja lezije u uslovima povećanog denziteta dojki, koje značajno utiče na senzitivnost skrining mamografije, koji opada od 89-86% u masnim dojkama do 62-68% u veoma žlezdanim dojkama (18). Studije sa ciljem da se ovi negativni efekti redukuju uz pomoć dodatnih skrining metoda, kao što je ručni ili automatizovani ultrazvuk dojke, su dobrodošle, posebno kad se uzme u obzir odnos koštanja i koristi ovih dodatnih metoda u populacionim skrining programima. Ova udruženja takođe uzimaju u obzir ulogu denziteta dojki kao nezavisnog faktora rizika za nastanak BC, iako je ovaj faktor težak za procenu (19, 20) posebno kada se prenosi ženama u vidu izveštaja. U studijama sa kontrolnim grupama koje nisu ograničene na masne dojke, relativni rizik kod žena sa denznim dojkama je pao na 2 i manje (21, 22). U svakom slučaju, ova udruženja razmatraju usvajanje digitalne direktne mamografije kao prvog prioriteta za poboljšanje senzitivnosti kod žena sa povećanim denzitetom dojki.

Potencijal digitalne tomosinteze dojke

Ova udruženja takođe razmatraju sve veći broj dokaza koji podržavaju digitalnu tomosintezu (DT) kao metod skrininga. Tri prospektivne studije su pokazale da DT koja se koristi kao dodatna (23-25) ili alternativna metoda (26) dvodimenzionalnoj (2D) digitalnoj mamografiji daje bolju dijagnostičku performansu nego kada se mamografija koristi sama. Uglavnom, DT povećava stopu detekcije sa 0.5 na 2.7 na 1000 žena i snižava stopu ponovnog pozivanja sa 0.8 na 3.6 na 100 žena (27). DT se sada preporučuje zajedno sa sintetskim 2D projekcijama, praktično rešavajući problem povećane doze zračenja kada se DT koristi kao dodatak 2D digitalnoj mamografiji (28-30). Svi ovi aspekti će verovatno doprineti da DT dobije status „rutinske mamografije“ u budućem skriningu. Međutim, pre nego što se uvede DT u skrining, van studija odobrenih od strane etičkih komiteta, trebaju nam dokazi za signifikantnu i klinički relevantnu redukciju stope intervalnih karcinoma. Ovaj oprez je posledica potrebe da se spreči povećanje overdijagnostike i koštanja, u odsustvu opravdane cena-korist analize za DT (dokaz koji će zahtevati duži vremenski interval). Prvi rezultati koji pokazuju redukciju od 0.7 do 0.5 intervalnih karcinoma na 100 žena su skoro objavljeni u velikoj studiji u Sjedinjenim državama (31), ali je potrebno još dokaza. Štaviše, verovatno produženje vremena očitavanje koje zahteva čitanje DT u skriningu (32) i efekti održanja u skrining programu moraju se dobro razmotriti pre uvođenja ove metode u rutinsku praksu.

Prednost digitalne u odnosu na analognu mamografiju

Gledajući tok tehnološke evolucije mamografije u poslednjim dekadama i aktuelni trend koji ide u prilog DT, ova udruženja snažno podržavaju uvođenje digitalne direktne mamografije (ne kompjuterizovane radiografije na fosfornim pločama) umesto analogne mamografije u svim zemljama. Zapravo, digitalna mamografija implicira mnogo značajnih prednosti, pre svega nižu dozu zračenja, viši kvalitet snimaka, mogućnost postprocesinga, digitalnog arhiviranja, prenosa slika i odsustvo hemijskog zagađivanja, Preporučujemo da nove mamografske jedinice budu bazirane na direktnoj digitalnoj mamografiji i ako je to moguće, da imaju DT spremnu za sledeći korak.

Potreba za sertifikovanim i uskospecijalizovanim radiolozima u kontekstu centara za dojku

Skrining mamogrami, sa ili bez DT, treba da budu očitavani od strane radiologa koji su kvalifikovani za čitanje skrining mamografija, Testovi na nacionalnom/regionalnom  evropskom nivou su poželjni, da bi se garantovao standardizovan nivo kvaliteta očitavanja zajedno sa minimalnim brojem čitanja na godišnjem nivou.Značajno je da postoji kontinuitet od skrining mamografije do dijagnostičkog imidžinga dojke, iglene biopsije i planiranja terapije ili u kontekstu centra za dojku ili unutar skrining centra koji ima dobro organizovanu vezu sa dijagnostičkim centrom. Kada god je to moguće, radiolog treba da radi unutar organizovane jedinice za dojku, uz pomoć organizovane/strukturisane saradnje sa specijalistima za BC.Programi kontrole kvaliteta koji se tiču radiologije dojke su podržani od strane novih evropskih vodiča za skrining, dijagnostiku i terapiju BC, koji su u  izradi.

Prednost core ili vakuum-asistirane biopsije

Prednost treba dati iglenoj biopsiji dojke korišćenjem ili core ili vakuum-asistirane biopsije umesto aspiracije tankom iglom (33), u smislu manje lažno negativnih nalaza i/ili neadekvatnog uzorkovanja, ukoliko dobra saradnja sa citologom ne pokazuje jasnu jednaku dijagnostičku vrednost, Ova prednost se ne odnosi na uzorkovanje lifnih čvorova koji su suspektno maligno infiltrovani na ultrazvučnom pregledu aksile, gde je aspiracija tankom iglom efikasna (34).

Žene sa povećanim rizikom od karcinoma dojke

Ova udruženja podržavaju uključivanje, kada god je to moguće, specijalnih algoritama za žene sa visokim rizikom (doživotni rizik veći ili jednak 20%) koji sadrže MRI prema nacionalnim i internacionalnim vodičima i preporukama 35-37). U ovom smislu, politika će biti različita, obzirom na heterogenost zdravstvenih sistema u zemljama. Studije koje proučavaju stratifikaciju za različte strategije skrininga kod žena sa visokim rizikom su nam potrebne i dobrodošle.

Zaključak

EUSOBI i 30 nacionalnih tela za radiologiju dojke snažno podržavaju mamografiu kao metodu populacionog skrininga karcinoma dojke zbog relevantne redukcije u stopi mortaliteta i značajnog sniženja potrebe za lokoregionalnim i adjuvantnim terapijama kod žena koje su se odazvale ovom programu. Ljudi i institucije koje dovode u pitanje njenu validnost uprkos mnoštvu dokaza skupljenih tokom tri decenije dovode u rizik živote žena.

Zahvalnica

Naučni garantor publikacije je Frančesko Sardaneli. Autori ovog članka nemaju konflikt interesa sa kompanijama, čiji proizvodi ili usluge mogu biti povezani sa temom članka. Autori izjavljuju da za ovaj članak nisu primili novčana sredstva. Dozvola Etičkog komiteta nije bila potrebna obzirom da je publikacija pregledni članak. Metodologija: pregledni članak

Reference:

 1. Globocan Online Analysis (http://globocan.iarc.fr/Pages/burden_ sel.aspx, accessed on June 3, 2016)
 2. Sardanelli F, Helbich TH, European Society of Breast Imaging (EUSOBI) (2012) Mammography: EUSOBI recommendations forwomen’s information. Insights Imaging 3(1):7–10
 1. Saadatmand S, Bretveld R, Siesling S, Tilanus-Linthorst MM (2015) Influence of tumour stage at breast cancer detection on survival in modern times: population based study in 173,797 patients. BMJ 351:h4901
 2. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group et al (2015)Breast Cancer Screening – Viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med 372(24):2353–2358
 1. Hofvind S, Sørum R, Thoresen S (2008) Incidence and tumor characteristics of breast cancer diagnosed before and after implementation of a population-based screening-program. Acta Oncol 47(2): 225–231
 2. Cutuli B, Dalenc F, Cottu PH et al (2015) Impact of screening on clinicopathological features and treatment for invasive breast cancer: results of two national surveys. Cancer Radiother 19(5):295–302
 3. Dong W, Berry DA, Bevers TB et al (2008) Prognostic role of detection method and its relationship with tumor biomarkers inbreast cancer: the university of Texas M.D. Anderson Cancer Center experience. Cancer Epidemiol Biomark 17(5):1096–1103
 1. Nagtegaal ID, Allgood PC, Duffy SW et al (2011) Prognosis and pathology of screen-detected carcinomas: how different are they? Cancer 117(7):1360–1368
 2. Paci E, EUROSCREEN Working Group (2012) Summary of the evidence of breast cancer service screening outcomes in Europe and first estimate of the benefit and harm balance sheet. J Med Screen 19(Suppl 1):5–13
 3. Colin C, Devouassoux-Shisheboran M, Sardanelli F (2014) Is breast cancer overdiagnosis also nested in pathologic misclassification? Radiology 273(3):652–655
 4. Hauge IH, Pedersen K, Olerud HM, Hole EO, Hofvind S (2014) The risk of radiation-induced breast cancers due to biennial mammographic screening in women aged 50-69 years is minimal. Acta Radiol 55(10):1174–1179
 5. Yaffe MJ, Mainprize JG (2011) Risk of radiation-induced breast cancer from mammographic screening. Radiology 258(1):98–105
 6. Brkljacić B, Miletić D, Sardanelli F (2013) Thermography is not a feasible method for breast cancer screening. Coll Antropol 37(2):589–593
 7. Kemp Jacobsen K, Abraham L, Buist DS et al (2015) Comparison of cumulative false-positive risk of screening mammography in the United States and Denmark. Cancer Epidemiol 39(4):656–663
 8. Kemp Jacobsen K, O’Meara ES, Key D et al (2015) Comparing sensitivity and specificity of screeningmammography in the United States and Denmark. Int J Cancer 137(9):2198–2207
 9. Society of Breast Imaging. https://www.sbi-online.org/Portals/0/Position%20Statements/2016/SBI%20ACR%20Response%20to%20 USPSTF%20Recommendations.pdf. Accessed on February 8, 2016
 1. Oeffinger KC, Fontham ET, Etzioni R et al (2015) Breast cancer screening for women at average risk: 2015 guideline update from the American Cancer Society. JAMA 314(15):1599–1614
 2. Freer PE (2015) Mammographic breast density: impact on breast cancer risk and implications for screening. RadioGraphics 35(2):302–315
 3. Colin C, Prince V, Valette PJ (2013) Can mammographic assessments lead to consider density as a risk factor for breast cancer? Eur J Radiol 82(3):404–411
 4. Colin C, Schott AM, Valette PJ (2014) Mammographic density is not a worthwhile examination to distinguish high cancer risk women in screening. Eur Radiol 24(10):2412–2416
 5. Brandt KR, Scott CG, Ma L, Mahmoudzadeh AP et al (2016) Comparison of clinical and automated breast density measurements: Implications for risk prediction and supplemental screening. Radiology 279(3):710–719
 6. McCormack VA, dos Santos SI (2006) Breast density and parenchymal patterns as markers of breast cancer risk: a meta-analysis.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 15(6):1159–1169
 7. Skaane P, Bandos AI, Gullien R et al (2013) Comparison of digital mammography alone and digital mammography plustomosynthesis in a population-based screening program.Radiology 267(1):47–56
 1. Skaane P, Bandos AI, Gullien R et al (2013) Prospective trial comparing full-field digital mammography (FFDM) versus combined FFDM and tomosynthesis in a population-based screening programme using independent double reading with arbitration. Eur Radiol 23(8):2061–2071
 2. Ciatto S, Houssami N, Bernardi D et al (2013) Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breastcancer screening (STORM): a prospective comparison study. Lancet Oncol 14(7):583–589
 3. Lång K, Andersson I, Rosso A, Tingberg A, Timberg P, Zackrisson S (2016) Performance of one-view breast tomosynthesis as a standalone breast cancer screening modality: results from the Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial, a population-based study. Eur Radiol 26(1):184–190
 4. Houssami N (2015) Digital breast tomosynthesis (3D-mammography) screening: data and implications for population screening. Expert Rev Med Devices 12(4):377–379
 5. Svahn TM,Houssami N, Sechopoulos I, Mattsson S (2015) Review of radiation dose estimates in digital breast tomosynthesis relative to those in two-view full field digitalmammography. Breast 24(2):93–99
 6. Gur D, Zuley ML, Anello MI et al (2012) Dose reduction in digital breast tomosynthesis (TM) screening using synthetically reconstructed projection images: an observer performance study. Acad Radiol 19(2):166–171
 7. Skaane P, Bandos AI, Eben EB et al (2014) Two-view Digital Breast Tomosynthesis screening with synthetically reconstructedprojections images: comparison with digital breast tomosynthesis with full-field digital mammographic images. Radiology 271(3):655–663
 1. McDonald ES, Oustimov A, Weinstein SP, Synnestvedt MB, Schnall M, Conant EF (2016) Effectiveness of digital breasttomosynthesis compared with digital mammography: Outcomes analysis from 3 years of breast cancer screening. JAMA Oncol2(6):737-743
 1. Gilbert FJ, Tucker L, Young KC (2016) Digital breast tomosynthesis (DBT): a review of the evidence for use as a screeningtool. Clin Radiol 71(2):141–150
 1. van Breest SV, Nederend J, Voogd AC et al (2013) Trends in breast biopsies for abnormalities detected at screening mammography: a population-based study in the Netherlands. Br J Cancer 109(1):242–248
 2. Castellano I, Deambrogio C, Muscarà F et al (2014) Efficiency of a preoperative axillary ultrasound and fine-needle aspiration cytology to detect patients with extensive axillary lymph node involvement. PLoS One 9(9), e106640
 3. Saslow D, Boetes C, Burke W, American Cancer Society Breast Cancer Advisory Group et al (2007) American Cancer Societyguidelines for breast screening withMRI as an adjunct tomammography. CA Cancer J Clin 57(2):75–89
 1. Sardanelli F, Boetes C, Borisch B et al (2010) Magnetic resonance imaging of the breast: recommendations from the EUSOMAworking group. Eur J Cancer 46(8):1296–1316
 2. Mann RM, Balleyguier C, Baltzer PA, European Society of Breast Imaging (EUSOBI), with language review by Europa Donna–The European Breast Cancer Coalition et al (2015) Breast MRI: EUSOBI recommendations for women’s information. Eur Radiol25(12):3669–3678