BIOGRAFIJA PREDAVAČA – Dr sci. med. dr Olivera Kosovac

OBRAZOVANJE – Medicinski fakultet, Beograd

Specijalizacija: Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Magistratura: Klinička anatomija

Doktorat: Rekonstrukcija dojki

Dr sci. med. dr Olivera Kosovac, medicinski fakultet završila je na Univerzitetu u Beogradu 1985-1991. sa prosečnom ocenom 9,18. Specijalizacijalizirala  plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju na Univerzitetu u Beogradu 1993-1999, sa odličnom ocenom. Završila  poslediplomske magistarske studije na odseku za Kliničku i primenjenu  anatomiju na Univerzitetu u Beogradu 1993, na temu „Anatomske varijacije a . thoracodorsalis i njen značaj za rekonstruktivnu hirurgiju“, sa prosečnom ocenom 9,5 Mentor Prof.dr Radan Džodić. Dobila titulu primarijusa od Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2014. Odbranila doktorsku disertaciju 2016. Tema“Procena efektivnosti odložene  rekonstrukcije dojke posle mastektomije, modifikovanom suspenzornom tehnikom”. Mentor Prof.dr Radan Džodić.

Dr sci. med. dr Olivera Kosovac – RADNO ISKUSTVO

Institut za onkologiju i radiologiju, Srbije (1.500 operacija rekonstrukcija grudi) 1995-2010.

Specijalna bolnica DIONA, 2011-2014. Vlastita privatna praksa – Ordinacija “Kosovac” preko 3.000operacija rekonstrukcije dojki, od 2014.

1991-1992 . lekar opšte prakse u Zdravstvenom centru u Smederevu

1992-1993.  profesor u Srednjoj medicinskoj školi u Smederevu

1993-1995. istraživač – saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1995-2011. specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije na  Institutu za Onkologiju i radiologiju Srbije, u Beogradu

2011 – 2014. specijalista  plastične i rekonstruktivne hirurgije u Specijalnoj  bolnici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Diona

2014 –  Ordinacije za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KOSOVAC, vlasnik

Dr sci. med. dr Olivera Kosovac EDUKACIJA I UČEŠĆE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

U toku svog rada edukaciju sprovela u okviru studijskog boravaka u Parizu 2003. u okviru projekta saradnje sa Francuskom „Appuis a l enseignement superieur en Serbie – et – Montenegro” Studijski boravak u Milanu na Evropskom Institutu za Onkologiju, provela je na odseku plastične i rekonstruktivne hirurgije, u timu prof . Dr. Yean Yves Petit, u Septembaru 2005.

Učesnik je brojnih seminara i simpozijuma:

Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Cluj – Napoca, Rumunija, Jun 2001

Intezivni kurs estetske hirurgije dojke – Budimpešta, Madjarska, Maj 2002

Evropska škola onkologije – State of the Art in Prostate and Breast Cancer treatment – Niš, Srbija, Septembar 2002

Intezivni kurs rekonstruktivne hirurgije dojke, Budimpešta, Madjarska, Maj 2003

Fifth Grazer Workshop of Plastic Surgery – Muscle and musculocutaneous flaps, Graz, Austrija, Septembar 2003

Medjunarodna škola, Rak dojke i rekonstruktivna hirurgija dojke, kao predavač, Moskva, Rusija, Jun 2005

Rekonstruktivna hirugija dojke i lica, simpozijum estetske i rekonstruktivne hirurgije, Budimpešta, Madjarska, Maj 2005

Interaktivni kurs onkološke i rekonstruktivne hirurgije raka dojke, Milano, Italija, Jun 2005, 2006, 2007, 2008, 2010

Kurs estetske hirurgijelica Gent, Belgija 2011

ISPAS kurs estetske hirurgije lica i tela u Pragu 2011

ISAPS kurs estetske hirurgije lica i tela uAtini 2013

Simpozijum estetske hirugije dojki, Dubai, 2014

Ekspertski skup nauke u estetici, Štoholm, 2014

ISAPS kurs estetske hirurgije tela, Beograd, Srbija 2015

U toku celokupnog lekarskog staža član Srpskog lekarskog društva,podružnica Kancerološke sekcije i Sekcije plastičnih i rekonstruktivnih hirurga, član Udruženja onkoloških hirurga i Internacionalnog udruženja estetskih hirurga. Učestvovala u radu ovih udruženja održavanjem više akreditovanih predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije: “Rekonstruktivna hirurgija  ranog raka dojke”, “Psoho onkološka podrška pacijentima obolelim od raka dojke –      doprinos rekonstruktivne hirurgije oporavku pacijentkinja”

Dr sci. med. dr Olivera Kosovac, učesnik je projekta za razvoj zdravstva u okviru fondacije “Nikola Petrović Njegoš”  od 2012. godine u Crnoj Gori

U cilju stalnog profesionalnog usavršavanja dr Olivera Kosovac je  autor 15 radova  i koautor 15 radova iz oblasti rekonstrutivne hirurgije raka dojke. Radovi su  referisani na domaćim i medjunardnim kongresima, konferencijama i simpozijumima i objavljeni u zbornicima i suplementima

Dr sci. med. dr Olivera Kosovac – SPISAK RADOVA

 1. Kosovac, R. Džodić, M, Inić, M. Prekajski, Z. Kozomara, Immediate and delayed breast reconstruction after radical mastectomy, Archive of Oncology, Supplement 2001; (9) : 83
 2. Kosovac, R. Džodić, Lj. Velimirović, M. Prekajski, Rekonstruktivni operativni zahvati nakon radikalne mastektomije, Acta Chirurgica Iugoslavica, Supplementum 2001;(1):O49
 3. Kosovac, R. Dzodić, M. Prekajski, M. Inić, D. Stojiljković, Breast reconstruction after radical mastectomy, 5th  Congress B.U.O.N.  14-17 October 2004, Belgrade, Serbia and Montenegro : GPS32
 4. Kosovac, R. Dzodić, M. Inić, M. Prekajski, N. Miletić, D. Stojiljković, Reconstructions in early breast cancer, Archive of Oncology, Supplement, 2005; 13 : 28
 5. Stojiljković, O. Kosovac, R. Džodić, M. Inić, M. Prekajski, I. Marković, Complications of reconstructive procedures in early breast cancer, Archive of Oncology, Supplement, 2005; 13 : 27
 6. Džodić, M. Inić, M. Prekajski, D. Jovanović, I. Marković, O. Kosovac, Hirurgija raka dojke, Monografija, 2005; 143 – 62
 7. Miletić, D. Stojiljković, M. Inić, M. Prekajski, A. Čelebić, O. Kosovac, In situ karcinomi kod nepalpabilnih lezija dojki, Acta chirurgica Iugoslavica , 2006; 53( 1): 73 – 5
 8. Kosovac, M. Prekajski, R. Dzodić, M. Inić, S. Jokić, M. Buta, A. Čelebić, Immediate breast reconstruction,evaluation of results gained in IORS during period 1997 – 2005, 6th Congress of B.U.O.N. 13 – 16  September  2006, Sofia, Bulgaria: PP55
 9. Stojiljković, D. Mandarić, S. Jančić, M. Knežević, M. Inić, N. Miletić, M. Prekajski, A. Čelebić, I. Marković, O. Kosovac, S. Jokić, Sensitivity of histocytological methods in the diasgnosis of central and peripheral lung cancers – our experience, 6th Congress of B.U.O.N. 13 – 16 September,  2006 Sofia Bulgaria: 9
 10. Čelebić, M. Halaska, O. Kosovac, D. Stojiljković, M. Milovanović, N. Miletić, O. Čelebic, R. Džodić. Comparisom of pre-operative management, decision making and surgical approach in six European Breast Cancer Units – the differences experienced and reported by European visitin fellows EJC Supplements. 5th European Breast Cancer Conference.Abstract book,  March 2006; 76 – 7
 11. Čelebić,  M. Halaska, O. Kosovac, D. Stojiljković, Z. Milovanović, N. Miletic, O. Čelebić, R. Džodić.Pre-operative management, decision making and surgical technique in several European breast cancer units EJSO Supplements 13th Congress of ESSO Abstract book, 2006 : vol 32(supp I); S109
 12. Kosovac, R. Džodić, I. Marković, M. Inić, D. Stojiljković, N. Miletić, M. Buta, A. Čelebić, B. Radmanović, M. Prekajski, Breast reconstruction after mastectomy –ten years of experience, Breast cancer , oncologic and reconstructive surgery. Interactive course with live surgery EIO Milan, Italy June 18 – 20, 2007
 13. Stojiljković, M. Inić, R.Dzodić, N. Miletić, M. Prekajski, O.Kosovac, I. Marković., A. Čelebić, S.Jokić. Post-mastectomy breast reconstruction complications – ten years experience. EJC Supplements. The European Cancer Conference No XIV.Abstract book, 2007 : 226
 14. Kosovac, Rekonstruktivna hirurgija dojke Zbornik radova- Majski susreti zdravstvenih radnika Republike Srbije sa medjunarodnim učešćem Zlatibor 14 – 18 Maj, 2008
 15. Kosovac, R. Džodić,D. Stojiljković, N. Miletić, D. Miljuš, Breast reconstruction after mastectomy 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book, 19 – 22 May 2010 Belgrade, Serbia : 25
 16. Gacevic, B. Djordjevic, O. Kosovac, E. Kantar, S. Krtinic, Liposkulptura deformiteta dojki posle rekonstrukcije, 10th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book, 19 – 22 May 2010 Belgrade, Serbia : 26
 17. Kosovac, R. Džodić, I. Marković, D. Stojiljković, N. Miletić, I. Djurišić, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique. EJSO Supplements 15th Congress of ESSO Abstract book 2010
 18. Kosovac, R. Dzodic, I. Markovic, D. Stojiljkovic, N. Miletic, N. Jokic, S. Jokic, Delayed breast reonstruction following mastectomy by suspension technique 8th Congress of B.U.O.N. 8 – 11 September 2010 Sibiu, Romania, vol 15, supp1, 14
 19. Kosovac, V. Skorobac, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique to avoid tissue expansion technique. 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14-17 September 2011 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 251
 20. Skorobac, O. Kosovac, Face lifting – SMAS technique choice or need 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14 – 17 September 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 144
 21. Skorobac, O. Kosovac. Reduction mamoplasty supported by the inferior dermal flap. 7th Congress of BAPRAS Abstract book 14 – 17 September 2011,  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 169
 22. Kosovac, V. Skorobac, Delayed breast reconstruction following mastectomy by suspension technique to avoid tissue expansion technique (1999 – 2011). Oncoplastic and Reconstructiive surgery of the breast -6th European conference Milano-Italy 2011, 282 free abstract
 23. Kosovac, R. Džodić, V. Skorobać, I. Marković,  S. Jokić, D. Stojiljković, .Primarna rekonstrukcija dojke, kao deo procedure u lečenju karcinoma dojke – desetogodisnjeiskustvo. Zbornik sa zetakaradovaactamedica Semendrica 2012;  vol 25, supp 2 , 20
 24. Kosovac, V. Skorobac, Fat grafting to the reconstructed breast. 11th Congress of Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book 15-18 May 2012, Belgrade, Serbia, 11
 25. Kosovac, V. Skorobac, One stage for delayed breast reconstruction 11th Congress of Serbian Society for Plastic,Reconstructive and Aestetic Surgery Abstract book 15 – 18 May 2012, Belgrade, Serbia, 41
 26. Skorobac, O. Kosovac, Reduction mammoplasty supported by inferior dermal flap, 21st Congress ISAPS 4 – 8 September 2012, Geneva, Switzerland , 150
 27. Skorobac, O. Kosovac ,Face lifting/SMAS technique: choice for facial asymmetry 21st Congress ISAPS 4 – 8 September 2012 , Geneva, Switzerland, 149
 28. Džodić , Z.Nešković, B.Gudurić i Rak dojke, Monografija, 2014; 162-175
 29. Radovanovic Spurnic, I. Spurnic, G.Stevanovic, O.Kosovac, M.Pelemiš Breast implant infection after radical mastectomy with Citrobacterkoseri: Case report Acta chirurgica Iugoslavica, 2015
 30. A.Martinović,O.Kosovac, N.Santrac, M.Buta, Z.Inić, M.Oruci, I.Djurišić, R.Džodic Breast reconstruction – our experience in National Cancer Research Center of Serbia, years 2002/3-2012/13 Oncosurgery Russia Vol. 6, 2-4/2014.ISSN 2077-4230
 31. O.Kosovac, N. Santrac, I. Markovic , D. Gavrilovic , A. Martinovic , M. Jevric,  I. Spurnic, R. Dzodic.  Acceptable adverse outcomes after delayed breast reconstruction using abdominal advancement flap – a 15-year experience. J BUON 2016; 21(4) : 832 – 839