Biografije predavača – Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević II Srpski senološki kongres

Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević rođena je 1972. godine u Nišu.

Zaposlena je u službi Medikalne onkologije u okviru Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević – Profesionalne klasifikacije

Diploma Medicinskog fakulteta sa prosečnom ocenom 9.17; Univerzitet u Beogradu. 1997.

Magistarska teza »Praćenje nefrotoksičnog efekta različitih aminoglikozida u toku febrilne neutropenije izazvane citotoksičnom terapijom» ; april 2004.g. Beograd

Specijalizacija iz interne medicine, jul 2005.g. Beograd

Doktorat PhD 2010.g. „Uticaj nivoa ekspresije ercc1 proteina na rezistenciju na platinske režime u karcinomu ovarijuma“

Dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević – Članstva

Član Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Član Evropskog udruženja medicinskih onkologa-junior član

Član Balkanskog udruženja medicinskih onkologa-BUON od 2005.godine

Član Udruženja Medikalnih Onkologa Srbije-UMOS od 2006.godine

Član Udruženja za Ginekološku Onkologiju Srbije-UGOS od 2007.godine

Član Udruženja American Association for Cancer Research- od 2007

ZAPOSLENJE

Klinički lekar, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, od januara 1999.godine,

Lekar na specijalizaciji iz Interne Medicine od 2001.godine

Istraživač-pripravnik na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od februara 2003.godine

Istraživač-saradnik na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od juna 2004. godine

Magistar medicinskih nauka iz oblasti onkologije , april 2004. godine

Specijalista interne medicine, jul 2005. godine

Doktor nauka iz oblasti onkologije od decembra 2010

 

OBLAST INTERESOVANJA

Klinička onkologija karcinoma dojke i ginekologije

Suportivna terapija u medicinskoj onkologiji

Poznavanje jezika

Znanje engleskog jezika

Početni kurs francuskog jezika