Biografije predavača – Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović II Srpski senološki kongres

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je zaposlena na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije od 1986. godine.

Na Klinici za medikalnu onkologiju obavlja funkciju načelnika Odeljenja za hemioterapiju

malignih tumora dojke i ginekoloških malignoma.

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine.

specijalistički ispit iz interne medicine položila 1991., a užu specijalizaciju iz onkologije završila 2018. godine.

Poslediplomske studije iz onkologije Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović završila 2001. godine,

a zvanje doktora medicinskih nauka stekla 2018. godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom

“Markeri predikcije odgovora na neoadjuvantnu antraciklinsku hemioterapiju lokalno odmaklog karcinoma dojke”

na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

Tokom svog rada Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović usavršavala se na brojnim međunarodnim onkološkim kursevima

i edukativnim skupovima, prvenstveno iz oblasti karcinoma dojke, ginekoloških maligniteta i biološke terapije:

U periodu 1996 -2007. pohađala više ESO i ESMO edukativnih kurseva iz okologije.

Novembra 2000. godine boravila na edukaciji (Oncology Preceptorship Program) u “MD Anderson Cancer Center” u Hjustonu, SAD.

 

U periodu 2000-2018. Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović učestvovala na više sastanaka

u vidu radionica u respektabilnim onkološkim centrima

(Medical Oncology Workshop, Institute Gustave-Roussy, Villejuif, Paris, France, 2002;

European Workshop Perspectives in Gynecologic Oncology, Nice, France, 2009;

Skeletal Care Academy, Paris, France, 2010;

Workshop for Medical Oncologists at Jules Bordet Institute, Brussels, Belgium, 2011;

International Medical Education Workshop on Molecular Targeted Therapy of Cancer, Sorrento, Italy, 2013;

Breast Cancer Excellence Meeting, Brussels, Belgium, 2018.

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je certifikovani učesnik međunarodnih kongresa

i konferencija iz oblasti onkologije u periodu 1996-2018.

(ESMO, ESGO, ASCO, EBCC, St.Gallen EBC Consensus Conference,

ESO-ESMO Advanced Breast Cancer Consensus Conference, SABCS).

Lj. Stamatović je bila predavač po pozivu na više međunarodnih sastanaka (ESO, ESMO, IBCM, AROME),

kao i na brojnim regionalnim i nacionalnim skupovima. Takođe, prezentovala je više originalnih radova

na sekcijama i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Član je nacionalnih stručnih udruženja (Kancerološka sekcija SLD-a, UMOS, UGOS),

kao i međunarodnih onkoloških i istraživačkih udruženja (ESMO, ESGO, BUON, AACR, ACRP).

2005. godine pohađala je međunarodni GCP kurs i 2006. položila ACRP certifikacioni ispit CPI,

globalno prihvaćeni profesionalni standard za kliničke istraživače (cert. broj: EUR-I-0306-005).

Kao glavni istraživač i podistraživač učestvovala u sprovođenju više kliničkih studija.

Učestvovala je u izradi nacionalnih vodiča Ministarstva zdravlja za dijagnostikovanje i lečenje malignih bolesti (2002),

kao i vodiča za karcinom dojke (2012), karcinom grlića materice (2012) i karcinom jajnika (2013).

Prim. dr sci. med. Ljiljana Stamatović je 2004. godine dobila Zahvalnicu SLD.

Objavila je više radova u domaćim i inostranim časopisima (ukupan broj radova sa SCI ili SSCI liste: 24)

i autor je 7 poglavlja u monografijama od nacionalnog značaja.