Biografije predavača – Profesor dr Dragana Đilas. II Srpski senološki kongres

Prof. dr Dragana Đilas je zaposlena na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici od 01.10.1996.godine.

Naredne godine je započela specijalizaciju iz Radiologije, a specijalistički ispit je položila 2001.godine sa odličnom ocenom.

Poslediplomske studije iz Radiologije  dr Dragana Đilas je upisala 2001.godine u Novom Sadu.

Magistarski ispit iz oblasti magnetnorezonantnih karakteristika limfomske infiltracije koštane srži kičme je odbranila 2002.godine,

a doktorsku disertaciju iz oblasti magnetnorezonantnih karakteristika tumora mekih tkiva 2004.godine.

U zvanje asistenta pripravnika dr Dragana Đila je izabrana 2001. godine, u zvanje asistenta 2005. godine,

a u zvanje docenta na predmetu Radiologija 2009.godine. Studenti su ocenili njen rad sa najvišim ocenama.

Prof. dr Dragana Đilas, stručno se usavršavala na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu u Nemačkoj, kao i na kongresima i školama magnetne rezonance u Evropi i Americi.

Učestvovala je u pisanju 10 radova sa Sci liste, a u 3 rada je prvi autor. Autor je brojnih poglavlja u nacionalnim monografijama i udžbenicima.

Takođe je autor poglavlja “Breast Chepter” u: „Abdominal-Pelvic MRI“, urednika R.Semelke, koju je izdao Wiley u SAD 2010.godine.

Urednik je knjige “Womens Imaging: MRI with multimodality correlation” izdatoj u Americi 2014.godine.

Osnivač je i predavač u Školi za dijagnostiku dojke i interventne procedure u Novom Sadu od 2008.godine.

Predavač je po pozivu na domaćim kongresima, na Evropskom Konkresu Radiologa u Beču, kao i u Evropskoj školi magnetne rezonance dojke.

Prof dr Dragana Đilas se od 2004. godine bavi dijagnostikom karcinoma dojke i u Poliklinici Consilium u Novom Sadu.

Osnivač je i predsednik Senološkog udruženja Srbije.