BRCA 1/2 POZITIVNI PACIJENTI: HEMIOTERAPIJA BRCA MUTIRANOG KARCINOMA DOJKE – IMA LI RAZLIKE?

BRCA SESIJA

Radno predsedništvo:

Prof. dr Jasna Trifunović,

Dr sci. med. Mirjana Branković Magić, naučni savetnik

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

 

Prim. mr sci. med. Suzana Vasovic
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Pasterova 14

Samo oko 5-10% svih karcinoma dojke (KD) je nasledno, vezano za nasledjivanje mutiranih gena, poput BRCA 1 i 2 supresornih gena. Odluka o sistemskoj terapiji karcinoma dojke se donosi na osnovu karakteristika bolesti i pacijenta, a ne na osnovu BRCA mutacionog statusa (BRCA-MS). Medjutim, do sada je prikupljeno puno dokaza koji ukazuju da BRCA-MS utiče na osetljivost i rezistenciju karcinoma dojke na sistemsku terapiju. U poredjenju sa sporadičnim KD, BRCA1 mutirani karcinoma dojke ima agresivniji fenotip sa visokim histološkim gradusom, negativnim ER, PR i HER2. Sa druge strane, BRCA2 mutirani karcinomi dojke su više slični sporadičnom KD sa tendencom da više budu ER +. Značaj BRCA-MS na prognozu karcinoma dojke je kontradiktoran, te se BRCA-MS ne može smatrati za nezavistan faktor loše prognoze.

S druge strane, izgleda da BRCA-MS ima prediktivni znacaj , to jest BRCA mutirani karcinomi dojke su posebno osetljivi na novu klasu lekova koji inhibiraju poli (ADP-Riboza) polimerazu (PARP). U odsustvu intaktnog PRAP1 enzima (zadužen za popravku oštećenja1- lanca DNA), prekid 1-lanca DNA se generiše u prekid oba lanca DNA, za ciju popravku je odgovoran mehanizam homologe rekombinacije (HR). BRCA mutirani KD ima oštećen HR mehanizam popravke, te primenom lekova inhibitora PARP enzima, dolazi do apoptoze, mehanizmom tzv “sintetske letalnosti”. PARP inhibitori još uvek nisu registrovani za lecčnje BRCA mutiranog karcinoma dojke. Podaci ukazuju da je BRCA1 mutirani KD pojacano osetljiv na platinsku hemioterapiju (sa preko 80% pCR u neoadjuvantnom pristupu), a relativno rezistentan na taksane, dok pak druge ukazuju da kombinovana antraciklin-taksanska hemioterapija u neoadjuvantnom pristupu u BRCA1 mutiranom KD daje visoke stope pCR koji je dva puta veći nego u BRCA nemutiranom karcinomu dojke. Za sada još uvek nema denitivnih zaključaka koja vrsta hemioterapije je najbolja za pacijentknje sa BRCA mutiranim karcinomom dojke.