BRCA 1/2 POZITIVNI PACIJENTI : HIRUŠKI PRINCIPI

SESIJA – BRCA

Radno predsedništvo:

Prof. dr Jasna Trifunović,

Dr sci. med. Mirjana Branković Magić, naučni savetnik

 

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad, 31. mart – 1. april 2017.

ISBN 978-86-920945-0-7

 

Prof. dr Andrija. Golubovic,

Institut za Onkologiju, Sremska Kamenica

Identikovanje BRCA mutacija (BRCA1-1994 i BRCA2-1995) su se činili kao revolucionarni u zaokretu pristupa ranom otkrivanju lečenju i prevenciji raka dojke. Iako su nakon ovih mutacija otkrivene i druge genske mutacije, do danas nisu donešene jasne preporuke o njihovom implementiranju. U Srbiji se BRCA testiranje još uvek ne radi rutinski, a osim njihovog uvođnja potrebno je i standardizovanje kako bi se doneli validni zaključci za rizik nastanka raka dojke i ostalih maligniteta. Rizik za nastanak raka dojke do 70 godine starosti iznosi 57%-65%, a BRCA 2 mutacije iznosi 45%-55%.

Kod nosioca BRCA mutacije u cilju prevencije raka dojke koriste se:

1. Skrining programi

2. Prolaktičke operacije (istostrane mastektomije umesto poštednih operacija, kontralateralne mastaktomije ili bilateralne preventivne mastaktomije)

3. Hemoprevencije

Naravno mastaktomije podrazumevaju i primarne rekonstrukcije. Odluku o prolaktičkim hiruškim procedurama raka dojke treba prepustiti multidisciplinarnom timu koji osim onkološkog hirurga treba da sadrži i genetskog konsultanta, psihologa, medikalnog onkologa i radiologa-radioterapeuta. Perspektiva je da će se u bliskoj budućnosti u Srbiji determinisati ovaj multidisciplinarni tim kao i doneti preporuke za postupanje u slucaju dokazane BRCA pozitivnosti (sa ili bez histološki potvrđenog maligniteta dojke), i implementirati ih u nacionali vodič za skrining, lečenje i praćenje ovih pacijentkinja.