DERMATOFIBROSARKOM PROTUBERANS DOJKE U PERIODU LAKTACIJE: PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – M. Raković, M. Jevrić, I. Marković, I. Jovanić, E. Golubović
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, Srbija

Dermatobrosarkom protuberans (DFSP) je redak, sporo-rastući, lokalno agresivni tumor dubokog dermisa i subkutanog tkiva sa niskim potencijalom za udaljeno metastaziranje. Čini oko 1% svih mekotkivnih sarkoma. Etiologija je uglavnom nepoznata.
Dojka je izuzetno retka lokalizacija DFSP.
Prezentovana je 33-godišnja devojka, koja je u laktacionom periodu, sa tumorom u levoj dojci i promenama na koži iznad. Nakon mamograje i ultrazvuka, koji su ovu leziju okarakterisali BI RADS klasikacijom 0, pacijentkinja je upućena na magnetnu rezonancu. Magnetna rezonanca leve dojke pokazala je homogen, ovalan tumor oko 3,8cm u najvećem dijametru, koji polazi od kože, sa brisanjem subkutanog tkiva i većim delom
lokalizovanim u dojci – BI RADS 4.                                                                                                                                                                       Sproveli smo biopsiju kože i tumora leve dojke. Intraoperativnom ex tempore analizom nije bilo moguće odrediti da li se radi o benignoj ili malignoj leziji. Histopatološka dijagnoza, uključujući imunohistohemiju, bila je DFSP. Tada je sprovedena široka hirurška ekscizija sa primarnom suturom i lezija je kompletno uklonjena, od nivoa kože sve do pektoralne fascije. Potvrđena je dijagnoza DFSP. Pacijentkinja nije primila nikakvu postoperativnu terapiju. U toku četvorogodišnjeg perioda praćenja, kod naše pacijentkinje nije bilo nikakvih znakova lokalnih recidiva niti udaljenih metastaza.
DFSP dojke, posebno u periodu laktacije, veoma je retko oboljenje koje može maskirati druge tumore dojke. Cilj ovog prikaza slučaja je da pokaže znacaj hirurške ekscizije sa širokim marginama resekcije kao optimalnog vida lečenja lokalizovanog DFSP. Ovo kao i redovno dugogodišnje postoperativno praćenje obezbeđuju kontrolu oboljenja