Prof. dr Ferenc Vicko

Ferenc Vicko rođen je 27. 03. 1959. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1983.godine, gde je završio i poslediplomske studije iz oblasti neuroendokrinologije 1987. godine. Od 1987. do 1989. godine rado je kao asistent u naučnoistraživačkom radu na Klinici za operativnu onkologiju, Instituta za onkologiju Sremska Kamenica, a od 1989. do 1993. godine obavio je specijalistički staž iz hirurgije sa ratnom hirurgijom na klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 1992. godine, sa odbranjenom tezom pod naslovom „Klinički, patohistološki i neuroendokrini parametri kao prognostički kriterijumi kod karcinoma dojke“. Specijalistički ispit iz hirurgije sa ratnom hirurgijom položio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1993. godine. Za asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je 1994. godine, a od 2012. godine je docent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju iz oblasti onkoplastične hirurgije odbarnio je 2011. godine, pod naslovom “Onkoplastične procedure u lečenju karcinoma dojke i njihov uticaj na kvalitet života“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1987. godine zaposlen je na Institutu za onkologiju Vojvodine, od 2004. godine nalazi se na čelu operacionog bloka.

Mesto vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju Vojvodine obavljao je u drugoj polovini 2013. godine. Hirurško usavršavanje nastavio je na univerzitatskim klinikama u zemlji i inostranstvu: 1990. godine u Nacionalnom onkološkom institutu u Budimpešti, Mađarska, a 2000. godine pohađao je  kurs iz laparoskopske hirurgije u Beogradu, kao i kurs za šivenje u laparoskopskoj hirurgiji u Novom Sadu. Interesovanje za rekonstruktivnu hirurgiju dojke započinje sa ESO Advanced Cours of Breast Cancer: onkološka i rekonstruktivna hirurgija dojke u Dizeldorfu, Nemačka, 2002. godine. Iste godine u St. Thomas bolnici u Londonu usavršavao se u oblasti neposredne rekonstrukcije dojke sa slobodnim TRAM flapom.

Sledeće, 2003. godine, provodi pet nedelja u onološkom centru Tenon u Parizu, kao i u  bolnici Rothschild za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. 2005. godine proveo je mesec dana u bolnici MD Anderson u Teksasu u SAD, a 2007. godine pohađao je kurseve iz oblasti  augmentacione mamoplastike u Madridu i rekonstruktivne i estetske hirugije u Budimpešti. Za vreme studija objavio je četiri rada iz oblasti ginekologije, farmakologije i akupunkture. U toku specijalizacije objavio je šest radova, a nakon toga još 37 radova u domaćim i stranim časopisima. Član je brojnih, stručnih, domaćih i stranih organizacija i udruženja.

Oženjen je, otac troje dece.