Finalni program – DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – MEDUNARODNI KONGRES

PREUZMITE FINALNI PROGRAM U PDF formatu – 2 srpski senoloski kongres program

ORGANIZATORI
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

NOVI SAD 24-25. maj 2019.

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar
Doc. dr Lazar Popović

Članovi
Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof. dr Zoran Radovanović

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Tibor Tot, predsednik

Članovi
Doc. dr Ivan Marković
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. dr Suzana Vasović
Prof. dr Nikola Bešić
Ass. dr Marija Marinković

Petak, 24. maj 2019. 

08.00-14.45

08.00-09.00 Registracija učesnika

09.00-09.30 Otvaranje kongresa

Radno predsedništvo: Prof. dr Tibor Tot, Prof. dr Dragana Đilas

09.30-13.00 NOVINE U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI KARCINOMA DOJKE Radno predsedništvo: Prof. Dr Tibor Tot, Prof. dr Uroš Golobič Ahčan

09.30-10.00 What is new in systemic Breast Cancer treatment? – Evandro de Azambuja

10.00-10.30 Šta je novo u patologiji karcinoma dojke? – Tibor Tot

10.30-11.00 Primarna rekonstrukcija dojke: principi i novine – Uroš Ahčan

11.00-11.15 Diskusija
11.15-11.45 Kafe pauza

11.45-12.15 Šta je novo u radiološkoj dijagnostici karcinoma dojke – Dragana Đilas
12.15-13.00 Tim za dijagnostiku i lečenje karcinoma dojke – Tibor Tot

13.00-14.00 SATELITSKI SIMPOZIJUM – ROCHE
Inovacijama u medicini korak bliže ka izlečenju ranog HER2+ karcinoma dojke
14.00-14.45 Pauza za ručak

14.45-16.15 KARCINOM DOJKE KOD MLADIH ŽENA I TRUDNICA
Radno predsedništvo: Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović, Doc. dr Ivan Marković

14.45-15.05 Radiološka dijagnostika karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Dragana Bogdanović Stojanović

15.05-15.25 Hirurgija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Ivan Marković

15.25-15.45 Hemoterapija karcinoma dojke mladih žena i trudnica
Ivana Božović Spasojević

15.45-16.05 Psihologija žena obolelih od karcinoma dojke (s posebnim osvrtom na mlade žene)
Vesna Kostić

16.05-16.15 Diskusija
16.15-16.45 Kafe pauza

16.45-17.45 SESIJA PRO ET CONTRA Radno predsedništvo: Prim. dr Suzana Vasović, Prim. dr Snežana Šušnjar

16.45-17.05 Ki-67 je značajan faktor određivanja hemioterapije? Pro: Suzana Vasović, Contra: Snežana Šušnjar

17.05-17.25 Dupla anti-her2 blokada je standard adjuvantne hemioterapije her2-pozitivnog karcinoma dojke visokog rizika?
Pro: Ana Cvetanović, Contra: Marijana Milović Kovačević

17.25-17.35 Imunoterapija ima mesto u lečenju karcinoma dojke – Lazar Popović

17.35-17.45 Mogućnosti uštede usled rane dijagnoze i lečenja ranog karcinoma dojke – Dragana Lakić

17.45-18.45 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

Radno predsedništvo: Prof. dr Svetlana Popović Petrović, Doc. dr Nataša Prvulović Bunović

UP01 Bihejvioralni aspekti egzekutivnih funkcija pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke nakon završenog lečenja citostatskom terapijom
Aleksandra Kovač

UP02 Individualne karakteristike i socijalna podrška kao determinante nekih aspekata duhovnog blagostanja kod pacijentkinja sa karcinomom dojke
Ivana Novakov

UP03 Kvalitet života nakon mastektomije zbog karcinoma dojke
Samir Husić

UP04 Uloga radiološko-patološke korelacije u proceni stepena rizika za malignitet mamografski detektovanih mikrokalcifikacija i drugih manifestacija in situ karcinoma dojke
Predrag Jovanović

UP05 Depresivnost i anksioznost nakon mastektomije zbog karcinoma dojke
Samir Husić

UP06 Kontrola i osiguranje kvaliteta rada radiologa u organizovanom skriningu
Predrag Jovanović

20.30 SVEČANA VEČERA
Brod restoran ZEPPELIN, Kej žrtava racije bb

 

Subota, 25. maj 2019. 09.30-14.00

09.30-11.15 BREAST RADIOLOGY Radno predsedništvo: Prof. dr Boris Brkljačić, Prof. dr Karen Kinkel

09.30-10.00 Resolving tricky cases in breast cancer diagnosis – Karen Kinkel

10.00-10.30 “Core” biopsija dojke-principi i novine – Boris Brkljačić

10.30-11.00 Breast Density-The role of DBT and ABUS – Athina Vourtsi

11.00-11.15 Diskusija
11.15-11.45 Kafe pauza

11.45-12.30 SAVREMEN TERAPIJSKI PRISTUP U LEČENJU KARCINOMA DOJKE
Radno predsedništvo: Prim. dr Ljiljana Stamatović, Prof. dr Slađana Filipović

11.45-12.05 Adjuvantna hormonska terapija: Kome? Šta? Koliko dugo? – Ljiljana Stamatović

12.05-12.25 Neosphere, Aphinity, ExteNET, Katherine: šta i kome u (neo)adjuvantnom pristupu Her2-pozitivnog karcinoma dojke? – Lazar Popović

12.25-12.30 Diskusija
12.30-13.15 SATELITSKI SIMPOZIJUM – TIM Co.
TIM i senologija

Medicina zasnovana na dokazima – The Value of Clinical Proof – Prof. dr Dragana Đilas

Radiografija u laboratoriji za patologiju? – PathVision – Prof. dr Tatjana Ivković Кapicl

Terapija raka dojke za samo jedan dan! – IORT, Electronic Brachytherapy- Vladimir Selaković

13.15-14.00 Pauza za ručak

14.00-15.00 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Radno predsedništvo: Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović, Dr Vladimir Selaković

PP01 Visok denzitet dojki kao riziko faktor za lažno negativne mamografske nalaze
Sanja Đedović

PP02 Ekspresija Epidermalnog faktora rasta kod određenih molekularnih tipova karcinoma dojke
Danijela Batinić Škipina

PP03 Prikaz slučaja: Karcinosarkom dojke
Ognjen Živković

PP04 Idiopatski granulomatozni mastitis- prikaz slučaja
Ivana Jevtić

PP05 Sekundarni angiosarkom kao komplikacija radioterapije karcinoma dojke – prikaz dva slučaja
Nevena Stanulović

14.00-15.30 DOJKA I AKSILA NAKON NEOADJUVANTNE TERAPIJE
Radno pedsedništvo: Prof. dr Ferenc Vicko, Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl

14.00-14.20 Hirurgija dojke nakon neoadjuvantne terapije – Andrija Golubović

14.20-14.40 Procena i značaj stepena patološkog odgovora na neoadjuvantnu terapiju kod bolesnica sa karcinomom dojke
Tatjana Ivković Kapicl

14.40-15.00 Hirurgija aksile nakon neoadjuvantne terapije – Ferenc Vicko

15.00-15.20 Radioterapija dojke i aksile – savremene smernice i kontroverze – Olivera Ivanov

15.20-15.30 Diskusija
15.30-16.00 Kafe pauza

16.00-17.00 SESIJA PRO ET CONTRA
Radno predsedništvo: Prof. dr Nikola Bešić, Prof. dr Zoran Radovanović

16.00-16.20 B3 lezije i niskogradusni DCIS su dijagnostički značajni? – Pro: Nataša Prvulović BunovićContra: Viktorija Vučaj Ćirilović

16.20-16.40 Profilaktička mastektomija je pravi izbor? – Pro: Olivera Kosovac, Contra: Nikola Bešić

16.40-17.00 Primarna rekonstrukcija dojke je metoda izbora u odnosu na sekundarnu rekonstrukciju? – Pro: Zoran Radovanović, Contra: Siniša Kojić
17.00-17.10 Pauza

17.10-18.20 USMENE PREZENTACIJE RADOVA Predsedništvo sesije: Prof. dr Andrija Golubović, Prof. dr Siniša Kojić

UP07 Chemobrain: uloga magnetnorezonantne volumetrije u detekciji promena nakon citostatske terapije karcinoma dojke – Jasmina Boban

UP08 Primary breast reconstruction – our results – Predrag Kovačević

UP09 Uticaj teksture silikonskih implantata za dojku na mogućnost formiranja bakterijskog biofilma – Marija Marinković

UP10 Primarni angiosarkom dojke – prikaz slučaja – Aleksandar Guzijan

UP11 Značaj preciznog preterapijskog stažiranja aksile kod pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke radi izbegavanja nepotrebne aksilarne limfonodalne disekcije
Zvezdan Maksimović

UP12 Korelacija između molekularnih podtipova i kliničko – patoloških karakteristika karcinoma dojke – Dalibor Jovanović

UP13 Sinhroni tumori dojke- dijagnostičke poteškoće u slučaju istovremenog javljanja gigantskog hamartoma i duktalnog NOS invazivnog karcinomom (prikaz slučaja)
Danijela Batinić Škipina

18.20-18.30 Pauza

18.30-18.45 Evaluacija Kongresa

18.45 Zatvaranje Kongresa i podela potvrda o učešću

Opšte informacije
MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

DATUM ODRŽAVANJA KONGRESA
24 – 25. maj 2019. godine.

ZVANIČNI JEZIK
Srpski, hrvatski i engleski.

REGISTRACIJA UČESNIKA
Ulazni hol Rektorata, na registracionom pultu agencije SMART Travel.

RADNO VREME KONGRESA
Petak, 24. maj 08.00-18.45
Subota, 25. maj 09.00-19.00

OTVARANJE KONGRESA
Petak, 24. maj 2019. u 09.00 časova.

SVEČANA VEČERA
Petak, 24. maj u 20.30 časova
Brod restoran ZEPPELIN, Kej žrtava racije bb

IZLOŽBA
Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača
opreme. Izložba će biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.

IZDAVANJE POTVRDA O UČEŠĆU
Subota, 25. maj 2019.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE
Prisustvo kongresu i izložbi, kongresni materijal, kafe pauze, kongresni ručak, svečanu večeru
na brodu Zeppelin, potvrdu o učešću.
Svi učesnici će prilikom preuzimanja materijala na registracionom pultu dobiti i vaučer za
svečanu večeru koji su u obavezi da ponesu sa sobom i predaju na ulazu u restoran u petak
24. maja.

AKREDITACIJA
Kongres je akreditovan kod ZSS odlukom broj 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. pod
evidencionim brojem A-1-578/19 kao međunarodni kongres i dobio je 15 bodova za
predavače, 13 bodova za usmenu prezentaciju, 11 bodova za poster prezentaciju i 10
bodova za pasivno učešće.

UPUTSTVO ZA PREDAVAČE I USMENE PREZENTACIJE
Molimo da se svi predavači striktno pridržavaju vremenskog rasporeda predavanja u okviru
Kongresa. U sali za predavanje biće postavljen projektor za kompjutersku prezentaciju.
Sve prezentacije moraju biti predate tehničkom osoblju u sali, najmanje 30 minuta pre
početka sesije. Vreme predviđeno za usmenu prezentaciju je 10 minuta, od toga 8 minuta za
prezentaciju i 2 minuta za diskusiju. Za sve dodatne informacije i usluge možete se direktno
obratiti Sekretarijatu kongresa.

UPUTSTVO ZA POSTER PREZENTACIJU
Posterska prezentacija je postavljena u holu ispred amfiteatra. Članovi radnog predsedništva i
autori radova su dužni da budu prisutni ispred postera u vreme koje je predviđeno za diskusiju.
Posteri se izlažu na posterskim panoima. Broj postera je ujedno i broj koji je označen u Programu
pored naslova rada, kao i u Zborniku sažetaka i biće postavljen na vrhu posterskog panoa.
Pribor za postavljanje postera možete preuzeti na registracionom pultu. Posteri se mogu
postavljati od samog početka kongresa. Posteri koji ne budu uklonjeni od strane autora do
završetka Kongresa, biće uklonjeni od strane organizatora i ne mogu se posle toga preuzimati.

ČLANSTVO
Svi učenici Kongresa koji žele da se učlane u Senološko udruženje Srbije i plate članarinu za 2019.
godinu mogu to učiniti tokom kongresa na registracionom pultu kod predstavnika Udruženja.

ORGANIZATORI KONGRESA
Senološko udruženje Srbije
Put doktora Goldmana 4
21208 Sremska Kamenica
Telefon: +381 21 480 56 13
Web: www.senologija.org

Centar za KME
Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 21 484 30 10
Web: www.medical.uns.ac.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA
SMART International doo
Agencija SMART Travel
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 308 66 94
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs

 

Zahvalnost na podršci

ROCHE

TIM Co.

MARK MEDICAL

MEDIGALA

BIOMEDICA MP

TWISTMED doo