MALI KARCINOM DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – D. Soprenić 1, V. Soprenić 1, D. Roganović 2, S. Vujnović 1

1 Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
2 Dom zdravlja Banja Luka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Studije su pokazale da je ukupno preživljavanje žena sa negativnim limfnim nodusima i malim karcinomom dojke (1cm) 90-99%.

Senzitivnost mamografije kod izuzetno denznih dojki je procijenjena na svega 48%, dok senzitivnost MR dojki za detekciju

invazivnih karcinoma dojke u nekim studijama dostiže i do 100%, a specifičnost je od 37-100%.

Cilj našeg rada je kroz prikaz slučaja, pokazati bolju senzitivnost i specifičnost MR pregleda dojki

u otkrivanju malog karcinoma dojke u odnosu na mamografski i ultrazvučni pregled kod denzne građe dojki.

Pacijentkinja u dobi od 43 godine je upućena na skrining mamografju (BI RADS 0, ACR D),

a zatim i na ultrazvučni pregled kojim su detektovane multiple, bilateralne, hipoehogene promjene klasikovane kao BI RADS 3.

Zbog pozitivne porodične anamneze pacijentkinja je upucena na MR dojki (3T, SIGNA GE) kojim je detektovana

prepektoralna, T2W hipointenzna, ovalna, jasno ograničena promjena, dijametra 7mm sa homogenim,

inicijalno izraženim pojačanjem IS-a i tipom III krive.

Nakon ciljanog ultrazvučnog pregleda urađena je core biopsija, kojom je postavljena dijagnoza

duktalnog invazivnog karcinoma dojke gradus I, a potom i ekscizija sentinel limfnog nodusa koja je bio negativan.

Naš prikaz slučaja potvrđuje bolju senzitivnost i specifičnost MR pregleda dojki u poređenju

sa mamografskim i ultrazvučnim pregledom u ranom otkrivanju malog karcinoma dojke kod denzne građe dojki.