O nama

O NAMA

Senološko udruženje Srbije je stručno, naučno, nevladino i neprofitno udruženje koje okuplja lekare i druge visoko kvalifikovane stručnjake radi ostvarivanja ciljeva u oblasti senologije – oblasti medicine koja se bavi promenama i bolestima dojke.

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacinonalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

Predsednica SUS-a, Prof. dr sci. med.

Dr Dragana Đilas

Udruženje prikuplja i obrađuje stručnu, naučnu literaturu, organizuje stručne skupove i objavljuje tekstove u naučno-stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Kroz povezivanje i saradnju sa eminentnim domaćim i inostranim stručnim licima želimo da unapredimo kvalitet života pacijenata.

CILJEVI

  1. Da okupi sve stručne ljude sa ciljem promocije znanja iz Biologije i Medicine vezane za bolesti i stanja dojke sa ciljem da se unapredi prevencija, dijagnostika i terapija bolesti dojke, da se proširi znanje iz oblasti Senologije i podstakne interakcija sa društvom.
  1. Da radi na stalnom stručnom i naučnom usavršavanju svojih članova organizujući stručne i naučne sastanke, kurseve, seminare i kongrese iz oblasti Senologije.
  1. Da podrzava i razvija istraživanja, kao i da podstiče stručne i naučne publikacije vezane za svrhu SUS; da organizuje sastanke, podstiče razvoj svesti javnosti koristeći sva sredstva obrazovanja, informisanja i oglašavanja.
  1. Da sarađuje sa odgovarajućim državnim strukturama i službama kao i sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama.
  1. Da sarađuje sa svim ljudima i legalnim strukturama koje mogu doprineti ostvarivanju ciljeva organizacije.
  1. Da kod svojih članova neguje i razvija načela lekarske etike, te podstiče međusobnu saradnju i uvažavanje.
 1. Da prati organizaciju i rad zdravstvenih organizacija iz područja svoje kompetencije, te da ukaže na eventualne nedostatke i predloži stručno ili organizaciono rešenje.

Ove aktivnosti će postati rezultat radnih sastanaka i periodičnih okupljanja, različitih publikacija, konfencija, naučnih skupova i svih onih inicijativa koje mogu doprineti ostvarivanju svrhe postojanja ovog udruženja. SUS nema političke, kao ni religiozne ciljeve i nije profitabilna organizacija.

ČLANSTVO

Članovi udruženja mogu biti lekari specijalisti u oblasti radiologije, hirurgije, patologije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, interne medicine, onkologije, radioterapije, nuklearne medicine, medicinske biohemije, epidemiologije, medicinske farmakologije psihijatrije, molekularne biologije, psihologije ili farmacije.