O nama

O NAMA

Senološko udruženje Srbije je stručno, naučno, nevladino i neprofitno udruženje koje okuplja lekare i druge visoko kvalifikovane stručnjake radi ostvarivanja ciljeva u oblasti senologije – oblasti medicine koja se bavi promenama i bolestima dojke.

SENOLOŠKO UDRUŽENJE SRBIJE je osnovano kako bi se ostvarila čvrsta veza i plodonosna saradnja između svih specijalnosti koji se bave promenama i bolestima dojke, a u cilju unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Internacionalno Senološko udruženje (SIS), osnovano 1976. godine u Strazburu (Francuska), danas povezuje nacinonalna senološka udruženja širom sveta sa istim ciljem.

Predsednica SUS-a,

dr sc. med. Dragana Đilas

Udruženje prikuplja i obrađuje stručnu, naučnu literaturu, organizuje stručne skupove i objavljuje tekstove u naučno-stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Kroz povezivanje i saradnju sa eminentnim domaćim i inostranim stručnim licima želimo da unapredimo kvalitet života pacijenata.

CILJEVI

  1. Da okupi sve stručne ljude sa ciljem promocije znanja iz Biologije i Medicine vezane za bolesti i stanja dojke sa ciljem da se unapredi prevencija, dijagnostika i terapija bolesti dojke, da se proširi znanje iz oblasti Senologije i podstakne interakcija sa društvom.
  1. Da radi na stalnom stručnom i naučnom usavršavanju svojih članova organizujući stručne i naučne sastanke, kurseve, seminare i kongrese iz oblasti Senologije.
  1. Da podrzava i razvija istraživanja, kao i da podstiče stručne i naučne publikacije vezane za svrhu SUS; da organizuje sastanke, podstiče razvoj svesti javnosti koristeći sva sredstva obrazovanja, informisanja i oglašavanja.
  1. Da sarađuje sa odgovarajućim državnim strukturama i službama kao i sa međunarodnim zdravstvenim organizacijama.
  1. Da sarađuje sa svim ljudima i legalnim strukturama koje mogu doprineti ostvarivanju ciljeva organizacije.
  1. Da kod svojih članova neguje i razvija načela lekarske etike, te podstiče međusobnu saradnju i uvažavanje.
 1. Da prati organizaciju i rad zdravstvenih organizacija iz područja svoje kompetencije, te da ukaže na eventualne nedostatke i predloži stručno ili organizaciono rešenje.

Ove aktivnosti će postati rezultat radnih sastanaka i periodičnih okupljanja, različitih publikacija, konfencija, naučnih skupova i svih onih inicijativa koje mogu doprineti ostvarivanju svrhe postojanja ovog udruženja. SUS nema političke, kao ni religiozne ciljeve i nije profitabilna organizacija.

ČLANSTVO

Članovi udruženja mogu biti lekari specijalisti u oblasti radiologije, hirurgije, patologije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, interne medicine, onkologije, radioterapije, nuklearne medicine, medicinske biohemije, epidemiologije, medicinske farmakologije psihijatrije, molekularne biologije, psihologije ili farmacije.

OSNIVAČI SUS-a

dr sc. med. Dragana Đilas (predsednik)

Prof. dr Andrija Golubović (zamenik predsednika)

Prof. dr Miroslav Granić (sekretar)

Prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl

Doc. dr Siniša Kojić

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

dr sc. med. Dragana Đilas

Prof. dr Andrija Golubović

Prof. dr Tatjana Ivković-Kapicl

Prof. dr Dragana Bogdanović-Stojanović

Prof. dr Ferenc Vicko

Prof. dr Ivan Marković

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

dr sc. med. Ivana Božić Spasojević

prim. dr sc. med. Snežana Šušnjar

asist. dr sc. med. Marko Buta

prof. dr Lazar Popović

SEKRETAR UDRUŽENJA

asist. dr Milan Popović

Stručno telo nadležno za recenziranјe (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru Senološkog udruženјa  Srbije:

dr sc. med. Dragana Đilas

prof. dr Lazar Popović

Prof. dr Ferenc Vicko