PATOLOGIJA KARCINOMA DOJKE, NOVA SAZNANJA

SESIJA – POČASNI PREDAVAČI

 

Radno predsedništvo:

Prof. dr Tibor Tot,

Prof. dr Dragana Đilas

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

 

Prof. dr Tibor Tot

Karcinom dojke je heterogena i progresivna bolest, sa velikom varijabilnoscu individualnih slucajeva u klinickim i radioloskim manifestacijama, makroskopskim, submakroskopskim i mikroskopskim morfoloskim odlikama, u fenotipu i genetici tumorskih  ćelija kao i senzitivnosti na odredjeni terapijski rezim, te metastatskom kapacitetu tumora i prognozi. U principu, postoje tri glavna pristupa dijagnostici i terapiji karcinoma dojke:

1. Fokusiranje na razlike u individualnim slučajevima, na detalje u molekularnom fenotipu i genomskim alteracijama tumorskih ćelija. Ciljana onkoloska terapija u setingu adjuvantne i neoadjuvantne ispituje ove razlike, ali je često limitirana intratumorskom heterogenošću.

2. Posmatranje lezije kao celine: procena submakroskopskih karakteristika slučajeva, kao sto je veličina tumora, multifokalnost i ekstenzivnost lezije sa detaljnim radiološko-patološkim korelacijama koje vode hirurski pristup. Ovaj pristup takodje moze biti kompromitovan ćinjenicom da je senzitivnost radioloskih metoda u dojci i dalje ispod 100% , te da delovi karcinoma mogu ostati neuočeni preoperativno i zaostati nakon naizgled radikalne operacije dojke.

3. Kombinacija dva prethodno pomenuta pristupa, koja u današnje vreme daje najbolje rezultate i preporučena je kao takva. Multidisciplinarni tumorski konzilijum razmatra svaki pojedinačni slučaj i odlučuje koji je terapijski pristup najadekvatniji. Odluka je bazirana na pažljivoj analizi radioloski i patoloski dostupnih parametara, koji treba da odrede sve elemente potrebne za donosenje odluke