PREOPERATIVNI KONZILIJUMI KARCINOMA DOJKE

SESIJA – POČASNI PREDAVAČI

 

Radno predsedništvo:

Prof. dr Tibor Tot,

Prof. dr Dragana Đilas

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

 

Prof. dr Tibor Tot

Preoperativna dijagnostika promena u dojci se bazira na multimodalitetnoj radiološkoj obradi koja se završava morfološkom dijagnostikom (iglenom biopsijom). Radiološka procena makroskopskih parametara koji uključuju broj tumorskih fokusa unutar dojke (distribucija lezija ili fokalnost), veličina ovih fokusa (tumorska veličina), volumen tkiva dojke koji zauzimaju ove promene (ekstenzivnost oboljenja) i heterogenost strukture omogućavaju hirurgu da planira i izvede adekvatan hirurški zahvat. Uloga patologije nije ograničena samo na potvrdjivanje ili isključivanje maligniteta, već takodje uključuje radiološko-patološku korelaciju tokom preoperativnih konzilijuma. Ako je indikovana  neoadjuvantna hemioterapija, patološka obrada biopsija zahteva i odredjivanje hormonskog statusa, ekspresiju faktora rasta (HER2), proliferativnu aktivnost tumorskih ćelija i gradus diferentovanosti tumorskih ćelija. Ovi parametri predvidjaju odgovor tumora na odredjeni terapijski režim i tako omogućavaju onkologu da planira individualizovani terapijski pristup. Takodje su povezani sa preživljavanjem. Radiološko-
hirurški prognostički parametri su takodje povezani sa preživljavanjem i odražavaju makroskopsku morfologiju tumora. Procena ovih parametara sa adekvatnom postoperativnom patološkom obradom spesimena potvrdjuju ili modifiluku radiološku procenu, indikuju radikalnu hiruršku intervenciju i daju informacije o riziku lokalnog recidiviranja bolesti i verovatnoći pojave metastaza. Radiološko/patološka korelacija je
krucijalna u modernoj dijagnostici oboljenja dojke.