Prof. dr Miroslav Granić

Prof. dr Miroslav Granić je rođen je 14.08.1958. godine u Kikindi. Osnovnu školu i VIII Beogradsku gimnaziju završio je u Beogradu.

Prof. dr Miroslav Granić je zaposlen je u KBC Bežanijska Kosa i načelnik je odeljenja onkološke hirurgije sa odsekom plastične i rekonstruktivne hirurgije. Direktor je klinike za onkologiju iste ustanove.

Prof. dr Miroslav Granić je diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 26.03.1985. godine sa srednjom ocenom 8,39. Obavio je obavezan lekarski staž i položio stručni državni ispit. Stalni radni odnos na hirurškom odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu zasnovao je 1.12.1988.godine i radio na odeljenju hirurgije tumora dojke, kože i mekih tkiva, a od 6.10.1998. godine radi u KBC Bežanijska Kosa.

Upisao je poslediplomske studije iz onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i položio sve ispite. Magistarsku tezu : Petogodišnje preživljavanje obolelih od malignih tumora dojke sa negativnim žljezdama u aksili odbranio je 16.05.1991. godine pred komisijom u sastavu: prof dr Slobodan Nikolić (mentor), prof dr Miroslav Oprić i prof dr Vera Šobić. Prof. dr Miroslav Granić položio je specijalistički ispit iz opšte hirurgije  5.12.1992.godine. Prof. dr Miroslav Granić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: “Terapijski pristup u lečenju filodnih tumora dojke”  07.06.1995. godine pred komisijom u sastavu : prof dr Slobodan Nikolić (mentor), prof dr Dušan Beleslin i prof dr Miroslav Oprić .

Izabran je u zvanje asistenta za predmet Hirurgija u n.b. Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu 15.10.1992.godine a reizabran 06.11.1996.godine. U zvanje docenta za predmet Hirurgija izabran je 16.03.1999.godine, a reizabran 08.03.2004.godine i 2009.godine. Oktobra 2011 godine izabran je u zvanje vanrednog profesora.

Član je evropske asocijacije onkoloških hirurga (ESSO) i u više navrata je boravio je u referentnim centrima radi edukacije i stručnog usavršavanja. Član je Hirurške sekcije SLD , SLD , Kancerološke sekcije SLD. Aktivno govori engleski jezik.

Sadašnja pozicija Prof. dr Miroslava Granića: Vanredni profesor na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu, šef Nastavne baze za predmet hirurgija KBC Bežanijska Kosa i direktor Klinike za onkologiju KBC Bežanijska Kosa.