Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović

Viktorija Vučaj-Ćirilović rođena je 1970. godine.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu  1995. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je 2001. godine položila specijalisticki ispit iz Radiologije. Magistarski rad je odbranila 2004. godine, a doktorsku disertaciju 2009. godine. Viktorija Vučaj-Ćirilović je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, trenutno u zvanju  vanrednog profesora.

Od 1996 godine do 2015. godine, radila je  u Kliničkom centru Vojvodine, a od oktobra 2015. godine u stalnom je radnom odnosu u Institutu za Onkologiju Vojvodine- Centar za imaging dijagnostiku, na radnom mestu specijalista radiologije-šef interventne radiologije.

Član je Međunarodnog udruženja radiologa (ECR), Međunarodnog udruženja senologa (EUSOBI), kao i brojnih domaćih stručnih udruženja.

Mentor  je jednog odbranjenog doktorskog rada, kao i brojnih diplomskih radova.

Trenutno je saradnik na dva Pokrajinska i jednom Republičkom projektu. Ima dugogodišnje kliničko, stručno i naučno iskustvo iz oblasti radiologije. Viktorija Vučaj-Ćirilović je autor većeg broja naučnih radova, učestvovala je u pisanju 10 radova sa SCI liste.

Osnivač je škole Kolor dopler ultrasonografije i predavač u školi kompjuterizovane tomografije, kao i škole za dijagnostiku  dojke i interventne procedure, u okviru KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Prof. dr Viktorija Vučaj-Ćirilović se stručno i naučno usavršavala u Klinici Tenon, Univeziteta  Pierre i Maria Curie u Parizu (2013) i na Univerzitetskoj klinici u Salzburgu (2006), kao i na brojnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Autor je poglavlja u knjizi ’CT abdomena i male karlice’

Trenutno se nalazi na subspecijalizaciji iz Onkologije.

Udata, majka dvoje dece.