PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES – Uputstvo za pisanje sažetaka

PRVI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES Novi Sad, 31. mart – 01. april 2017.

Uputstvo za pisanje sažetaka

1.   Sažetke na srpskom koristeći latinično pismo, treba pisati u programu Word for windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 12.

2.   Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbegavati skraćenice u naslovu).

3.   U novom redu se pišu imena autora i koautora (početno slovo imena i prezime). Prvi autor prezentuje rad.

4.   U sledećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti oznake 1,2,3, itd. u superskriptu)

5.   Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne može biti duži od 250 reči i treba da sadrži uvod i cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu ne koristiti tabele, grafike i ne navoditi reference.

6.   Ispod teksta sažetka navesti puno ime i prezime autora, mesto zaposlenja, broj licence, telefon i elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.

7.   Sažetak slati kao prilog (attachment) na e-mail adresu: office@smart-travel.rs naslov mail-a: SAŽETAK – Prvi srpski senološki kongres

Obaveštenje o prispelom radu dobićete elektronskim putem.

Rok za prijem sažetaka: 20. februar 2017. godine.

Rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada: 1. mart 2017. godine.

Rok za registraciju: 10. mart 2017. godine.