STAVOVI PACIJENATA U ODNOSU NA KONTROLNE PREGLEDE NAKON ZAVRŠENOG PRIMARNOG LEČENJA RAKA DOJKE

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – M. Andrijic, S. Šušnjar, D. Gavrilović, A. Čurčić, N. Marković, S. Berat
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Uvod i cilj rada.

Nakon završenog primarnog onkološkog lečenja oboleli od raka dojke započinju period rutinskih, redovnih kontrolnih pregleda i pracenja. U stručnoj javnosti postoji neujednačen stav u vezi ciljeva i ekasnosti ućestalih kontrolnih pregleda, što kod pacijenata ostavlja prostor za dileme i predrasude. Cilj ovog istraživanja je bio da ispita stavove pacijenata u odnosu na kontrolne preglede u periodu praćenja.

Metode.

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije sprovedena je studija preseka u period od novembra 2015. godine do marta 2016. godine . U istraživanje je bilo uključeno 200 punoletnih žena sa dijagnozom raka dojke koje su operisane i u trenutku istraživanja nisu imale znake bolesti. Podaci su prikupljani pomoću upitnika, sastavljenog od 12 pitanja koja su imala za cilj da ispitaju tri domena: stavove, potrebe i razumevanje
pacijenta u odnosu na kontrolne preglede.

Rezultati.

Prosečna starost studijske populacije je bila 58 godina. Naši rezulatati su pokazali da 74.5% pacijentkinja veruje da rano otkrivanje ponovne pojave bolesti utiče na dužinu preživljavanja, 69.5 % pacijenatkinja radi dodatne dijagnostičke preglede i ako nemaju simptome. Pacijentkinje smatraju da je ućestalost njihovih kontrola dovoljna u 88%, dok 73% pacijenatkinja želi da se kontroliše do kraja života.

Zakljucak.

Rezultati pokazuju da pacijentkinje očekuju da rano otkrivanje ponovne pojave bolesti i lečenje utiče na dužinu preživljavanja. Zbog ovakvog stava pacijentkinje imaju potrebu za učestalim dijagnosticim pregledima i dugoročnim programima kontrola i praćenja od strane onkologa. Stavovi pacijenata i njihove potrebe imaju važnu ulogu u evaluaciji i planiranju efikasne strategije i programa praćenja i kontrola.