Uputstvo za pisanje sažetaka – DRUGI SRPSKI SEONOLOŠKI KONGRES Novi Sad, 24-25. maj 2019.

 1. Sažetke na srpskom jeziku, koristeći latinično pismo, treba pisati u programu Word for windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 12.
 2. Naslov se piše malim slovima, osim početnog slova (izbegavati skraćenice u naslovu).
 3. U novom redu se pišu imena i prezimena autora i koautora.
  Podvući ime autora koji će prezentovati rad.
 4. U sledećem redu navesti afilijacije autora i koautora (u slučaju različitih ustanova koristiti oznake 1,2,3, itd. u superskriptu)
 5. Tekst sažetka bez naslova, autora i afilijacija, ne treba da bude duži od 250 reči. Sažetak mora imati uvod i cilj rada, metode, rezultate i zaključak (bez formalno navedenih podnaslova u okviru teksta). U tekstu nije poželjno koristiti tabele, grafike i navoditi reference.
 6. Ispod teksta sažetka navesti: puno ime i prezime autora, mesto zaposlenja, broj licence, telefon i elektronsku adresu (e-mail) na koji će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.
 7. Sažetak slati kao prilog (attachment) na e-mail adresu: office@smart-travel.rs
  Naslov e-maila: SAŽETAK za Drugi srpski senološki kongres

Obaveštenje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada dobićete elektronskim putem.

 1. april 2019. – rok za prijem sažetaka
 2. april 2019. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
 3. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
 4. maj 2019. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada