BI RADS 4: KARCINOM ILI NE?

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – Ass. dr Marijana Basta Nikolić, Prof. dr Sanja Stojanović, Prof. dr Olivera Nikolić,

Doc. dr Dijana Nićiforović, dr Slavica Sotirović Seničar, dr Danijela Donat

Centar za radiologiju, Klinicki centar Vojvodine, Novi Sad, Srbia

Karcinom dojke je najčešci maligni tumor i vodeći uzrok rane smrti žena u Evropi. Mamografski skrining se pokazao kao metoda koja značajno doprinosi ranoj detekciji karcinoma.
Cilja rada je analiza dijagnostičkog protokola žena obuhvaćenih nacionalnim programom skrininga karcinoma dojke BI RADS 4 kategorije i rezultata dobijenih dopunskim dijagnostičkim testovima. Retrospektivnom studijom obuhvaćeno je 23 202 žena starosti 50-69 godina uključenih u mamografski skrining program u Vojvodini od 2013. do 2016. Sve mamograme nezavisno su interpretirala dva radiologa. Pacijentkinje čiji je nalaz klasikovan kao BI RADS 4 pregledao je i treći, iskusniji radiolog putem konsenzusa, kome je obično prethodio i dopunski ultrazvučni pregled dojke. Ukoliko je na konsenzusu potvren nalaz BI RADS 4, pacijentkinje su upućene na kontrolni mamografski pregled, MR pregled dojki, core ili VAB biopsiju. Od 23 202 žene obuhvaćene nacionalnim programom skrininga karcinoma dojke, nakon prvog i drugog čitanja 1.787 (7.7%) žena klasikovano je u BI RADS 4 kategoriju. Nakon konsenzusa, BI RADS 4 kategorija potvrđena je kod 583 (32.62%) žene. Kod 202 pacijentkinje (34,65%) načinjen je MR pregled dojki, koji je potvrdio karcinom kod 64 pacijentkinje. 238 žena sa BI RADS 4 nalazom podvrgnuto je biopsiji- načinjene su 174 core i 64 vakuum asistirane biosije (VAB). Core biopsijom potvren je malignitet u 67 slučajeva (38,5%),dok je VAB potvrdila 24 (37,5%) karcinoma. Strategija rešavanja BI RADS 4 kategorije može predstavljati veliki izazov, i zahteva specifičan dijagnostički pristup svakoj pojedinačnoj pacijentkinji. Sve BI RADS 4 lezije zahtevaju dalje dijagnostičke preglede, u koje spadaju kontrolna mamograja, MR pregled dojki, core ili VAB biopsija u cilju potvrde ili isključivanja maligniteta.