PAPILOMATOZA DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović

Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – V. Soprenic1, D. Soprenic1, D. Roganović2, S. Vujnović1
1. Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
2. Dom zdravlja Banja Luka, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

 

Papilomi dojke se mogu podijeliti na solitarne papilome, multiple papilome i juvenilnu papilomatozu.

Multipli papilomi ili papilomatoza je definisana kao najmanje pet jasno ograničenih papiloma

u lokalizovanom segmentu tkiva dojke.

Može imati različite morfološke, radiološke i patološke karakteristike,

te je nekada teško razlikovati benigne od malignih lezija.

Često je udružena sa atipijom, DCIS i malignitetom.

Cilj našeg rada je da prikažemo izgled papilomatoze na tri radiološka modaliteta

(ehotomograja, mamograja i MR dojki)

i pokažemo značaj MR dojki u detekciji papilomatoze i određivanju stepena njene proširenosti.

Radi se o asimptomatskoj pacijentkinji, starosti 57 godina, kod koje su na skrining mamograji

(GE Senographe Essential FFDM) u desnoj dojci detektovane multiple nodularne,

lobulirane promjene, te grubi heterogeni i amorfni mikrokalcikati (BI-RADS 4b).

Ehotomografski (GE LogiQ7) su se prezentovale kao multiple, međusobno konuentne,

hipoehogene, vaskularizovane promjene, sa posteriornom akusticnom atenuacijom (BI-RADS 4b).

Core biopsijom je postavljena dijagnoza intraduktalnog papiloma.

Pacijentkinja je, zbog pozitivne porodične anamneze, insistirala na hirurškoj eksciziji.

Urađen je preoperativni MR dojki (1.5T SIEMENS Magnetom Avanto)

koji je potvrdio i preciznije definisao segmentnu distribuciju multiplih, hipervaskularnih nodularnih lezija,

sa plato krivom postkontrastnog pojačanja intenziteta signala (BI-RADS 4).

Nakon učinjene segmentektomije postavljena je patohistološka dijagnoza papilomatoze dojke.

Kontrolni MR dojki nakon godinu dana je bez patoloških promjena.

Naš prikaz slučaja potvruje znacaj MR dojki u detekciji papilomatoze,

određivanju stepena njene proširenosti i adekvatnom izboru tretmana.