SAVREMENA HIRURGIJA RAKA DOJKE – NAŠA ISKUSTVA,OPŠTA BOLNICA KRALJEVO

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – Z. Maksimovic, A. Curcic, R. Ljubisavljevic, M. Maksimovic, I. Zarev, Z. Veselinovic
Služba opšte hirurgije, Opšta bolnica Kraljevo

 

Obeležja savremene hirurgije raka dojke predstavljaju preoperativna patohistološka dijagnostika i biopsija limfnog nodusa stražara a nepalpabilne lezije dojke postaju najveći izazov za hirurga koji se bavi ovom problematikom.Najveći napredak ogleda se u razvoju dijagnostičke radiologije a screening mamografija,stereotaksične biopsije i markacija nepalpabilnih lezija dojki otvaraju novo poglavlje tretmana raka dojke u najranijoj fazi bolesti.Operativno lečenje raka dojke kao najfrekventnijeg malignoma kod žena prevazilazi kapacitete specijalizovanih ustanova.Otuda i pitanje može li ustanova tipa opšte bolnice zadovoljiti zahteve koje postavlja savremena hirurgija raka dojke. Prekretnica u hirurškoj doktrini tretmana raka dojke u Opštoj bolnici Kraljevo nastaje 2009.godine sa uvođenjem tru-cut biopsije tumora dojke. U periodu od 2008.do 2014.godine u našoj ustanovi je u opštoj anesteziji operisano je 1408 pacijenata zbog lezija u dojci, a cak 56% od ovih imalo je benigne promene u dojci. U proseku je godišnje operisano 88 malignoma dojke.Uvođenje core biopsije dovelo je do toga da je 2013.godine 82% karcinoma dojki dijagnostikovano preoperativno.Ista procedura je omogućila drastično smanjenje broja operacija u OETA zbog benignih promena u dojci,2009.godine urađeno je 117 takvih operacija a u 2013. svega 23.Trening za SLNB počinje 2009.godine,procedura se izvodi uz pomoć metilenskog plavog,limfni nodus se pregleda na smrznutom preparatu kao i na parafinskom,uvedena je u rutinsku upotrebu 2014.godine i značajno doprinosi smanjenju morbiditeta zbog izbegavanja disekcije aksile kao i kraćoj hospitalizaciji pacijenata.Specimen mammografija započinje 2010.Ultrazvučno vođena tru-cut biopsija lezija dojki kao i markacija nepalpabilnih lezija dojke se uvode u proceduru od 2014.Obzirom na preoperativno postavljenu dijagnozu,intraoperativna komunikacija između hirurga,patologa i radiologa ima potpuno novo značenje,kod poštednih operacija raka dojke se hirurg izveštava o klirensu margina preparata i kvalitetu ekscizije.Ograničavajuci faktor za sprovođenje savremenih hirurških procedura u bolnici opšteg tipa je nemogućnost korišcćnja radiokoloida za identikaciju SLN ali se upotrebom
vitalne boje postižu sasvim zadovoljavajući rezultati za selektovane pacijente.Radiološke procedure stereotaksicne biopsije i markacije nepalpabilnih lezija u dojci su moguće i zahtevaju motivaciju i trening radiologa.Rezultat svega je znacajan life i cost benet.