SEKRETONI KARCINOM DOJKE – PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autor – T. Lakić1, T. Ivković-Kapicl 2, T. Vasiljević 2, J. Ilić-Sabo 1

1.   Klinicki centar Vojvodine, Novi Sad
2.   Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

Sekretorni karcinom dojke je redak tip invazivnog karcinoma dojke (˂0,1%). U trećini slučajeva javlja se u dečjem uzrastu, pa se u prošlosti nazivao juvenilni karcinom dojke. Žena starosti 67 godina, se decembra 2010. godine javlja u Institut za onkologiju Vojvodine zbog palpabilne, bezbolne mase u desnoj dojci. Nakon mamografskog pregleda, načinjena je iglena biopsija (IB) pod kontrolom ultrazvuka i patohistološkom analizom dijagnostikovan je invazivni karcinom dojke. Mesec dana posle IB, nakon adekvatne preoperativne pripreme, načinjena je kvadrantektomija sa ekstirpacijom limfnog cvora stražara (SN). Makroskopski se radilo o tumoru promera 1,9 cm.

Mikroskopski, rutinskim HE bojenjem, tumor se najvećim delom karakterisao potiskujućom marginom sa manjim fokusima inltracije. Tumor je
bio sagrađen od atipičnih ćelija granulirane i vakuolizovane citoplazme rapoređenih u solidne, lobarne formacije. Takođe su bile prisutne brojne mikrocistične strukture ispunjene obilnim eozinolnim materijalom koji se nalazio i unutar tumorskih ćelija. PAS i PAS-dijastaza bojenje su bili jasno pozitivni. Imunohistohemijskom analizom tumorske ćelije su bile fokalno i slabo pozitivne na estrogen i progesteron receptore, dok je
HER-2 receptor bio negativan.

Limfovaskularni prostori kao i SN nisu sadržali depozite
tumorskog tkiva. Postoperativno, bolesnica je lečena sa 6 ciklusa po protokolu CMF (ciklofosfamid-metotreksat-uorouracil), radioterapijski (60Gy) kao i tamoksifenom.Petogodišnjim praćenjem nije uočen recidiv bolesti.
Sekretorni karcinom dojke je redak, spororastući tip invazivnog karcinoma dojke koji zahvata sve starosne grupe i ima dobro prognozu i pored karakterističnog tripl-negativnog fenotipa.