UVOĐENJE SENTINEL PROCEDURE KOD KARCINOMA DOJKE: PRVA ISKUSTVA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autor – Mr. sci. med. dr Aleksandar Guzijan1, dr Stanislava Lekić1, B. Popovic1, Z. Gojkovic2, R. Gajanin3, B. Babic3
1. Centar za dojku, Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Banja Luka, RS
2. Klinika za onkologiju, Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Banja Luka, RS
3. Zavod za patologiju, Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Banja Luka, RS

Uvod:

Sentinel biopsija limfnog čvora (SLNB) u aksili je standardna procedura kod ranog invazivnog karcinoma dojke. Uvođenju SLNB u rutinsku primenu prethodi validaciona studija. Analizirani su prvi rezultati u našoj ustanovi nakon uvođenja SLNB u standardnu proceduru.

Cilj:

Prikazati prve rezultate SLNB kod pacijenata kod kojih je nakon urađene SLNB i negativnog sentinel limfnog čvora (SLN) izostavljena aksilarna limfadenektomija.

Metode i ispitanici:

Korišćena je retrospektivna analiza podataka za pacijente ženskog pola sa verikovanim invazivnim karcinomom dojke, operisanim u periodu od
1/01/2013 do 31/12/2016 godine. Kod pacijentkinja je sprovedena procedura SLNB, mapiranjem radiofarmakom i tkivnom bojom (Tehnecijum, Metilen plavo) ili samo bojom. Aplikacija radiofarmaka je rađena na dan operacije, 2-4 h pre operativnog zahvata. Kod pozitivnog SLN urađena je disekcija aksilarnih limfatika kod svih pacijentkinja. Iz ispitivanja su isključene pacijentkinje sa mikrometastazama u SLN.

Rezultati:

Analizirano ukupno 117 ispitanica. Stopa identikacije SLN iznosila je 93,2% (109/117). Dvojnom metodom SLNB je rađena kod 60 (55%) a bojom kod 49 (45%) ispitanica. Kod 20 (18,3%) ispitanica SLN je bio pozitivan sa verikovanim makrometastazama. Prosecan broj identikovanih SLN iznosio je 1,5 (1-6). Pacijentkinje su u proseku praćene 24 meseca (3-48). Kod jedne pacijentkinje (1,1%), nakon sprovedene adjuvantne hemioterapije, došlo je do recidiva u aksili ali istovremeno i verikovanih udaljenih metastaza. U navedenom periodu registrovan je jedan smrtni ishod, zbog pojave drugog karcinoma. Kod svih ispitivanih pacijentkinja nije zabeležena pojava limfedema ruke.

Zakljucak:

Dobijeni rezultati potvđruju SLNB kod karcinoma dojke kao onkološki bezbednu proceduru, a izostavljanje limfadenektomije značajan uticaj na kvalitet života i pojavu komorbiditeta.