FIBROADENOM NA SPOJU PAZUŠNE JAME I PROKSIMALNE TREĆINE NADLAKTICE: PRIKAZ SLUČAJA

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autori – N. Petrovic, I. urišic, M. Buta, I. Markovic, R. Džodic
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd

Prekobrojna dojka predstavlja akcesorno tkivo dojke i najcešće se javlja duž mamarne linije, ćesto u aksili ili izmeu dojke i umbilikusa, ali i na bilo kom drugom delu tela. Akcesorno tkivo dojke se javlja kod 0,4-6% žena i to dva puta češce nego kod muškaraca. Tkivo akcesorne dojke podleže istim patološkim procesima kao i tkivo normalne dojke uključujući i pojavu broadenoma. Prikazaćemo slučaj bolesnice sa broadenomom na spoju baze desne nadlaktice sa pazušnom jamom. Žena uzrasta 26 godina javila se na pregled zbog subkutano postavljene tumorske promene promera 20x15x10 mm na spoju gornje trećine unutrašnje strane desne nadlaktice sa pazušnom jamom, za koju zna nekoliko godina unazad. S obzirom da se radi o ženi koja je mlađa od 30 godina mamografija nije bila indikovana jer je žlezdano tkivo takvog denziteta da bi od ove dijagnosticke procedure bilo malo koristi te je zbog toga savetovana ultrasonografija obe dojke i pazušnih jama. U uslovima lokalne
analgezije ućinjena je ekscizija promene u celosti, koja je zatim poslata na ex tempore histopatološku proveru. Na denitivnom histopatološkom pregledu, hematoksilin eozinom, dokazano je da se radi o intrakanalikularnom hijalinizovanom fibroadenomu žlezdanog tkiva dojke.
Diferencijalno dijagnostički, kada postoji tumor u aksili i/ili bazi nadlaktice treba  uzeti u obzir da se možda radi o broadenomu nastalom u ektopičnom tkivu dojke.